Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Esityslistat

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus
ESITYSLISTA
Aika: 30.5.2017 klo 16.00
Paikka: Tamyn kokoushuone, Yliopistonkatu 60 A
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
3. Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen
Esitys: Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Parhankangas ja Monter.
Päätös:
4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi.
Päätös:
5. Ilmoitusasiat
5.1.
B) Koulutuspolitiikka
6. Tampere3- neuvottelukunnan opiskelijajäsenet
Asia: Tamya on pyydetty nimeään kolme edustajaa Tampere3-neuvottelukuntaan. Hallitus
avasi haun ajalle 18.5.–25.5. kello 16. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli
yhteensä 5 kappaletta.
Tampere3:n strateginen johtoryhmä on päättänyt Tampere3-neuvottelukunnan
perustamisesta. Neuvottelukunta koostuu yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteisön jäsenistä.
Neuvottelukunta alkaa työnsä 1.6 ja kokoontuu noin kahden kuukauden välein.
Neuvottelukunta on neuvoa-antava ja se
- toimii Tampere3-korkeakouluyhteisön monijäsenisenä keskustelu- ja vaikuttamisfoorumina
Tampere3-valmistelutyössä niin tutkimuksen, koulutuksen kuin tukipalveluiden osalta
- toimii foorumina tuoda esiin toimijoiden näkökulmia valmistelutyöhön sekä ehdotuksia
valmistelutyön etenemiseen.
Neuvottelukunnan toimikausi alkaa 31.5.2017. Päättymisaikaa ei mainittu
nimeämispyynnössä, joten Tamy nimeää jäsenet 31.12.2018 saakka.
Liite: B1
Esitys: Tuodaan kokoukseen.
Päätös:
7. Tamyn lausunto Radio Moreenin selvitysraporttiin
Asia: Rehtori on pyytänyt Viestintätieteiden tiedekunnalta (COMS) selvityksen laajentaa
Radio Moreenin rahoituspohjaa sekä muut edellytykset radiotoiminnan jatkamiseksi (liite B2).
Rehtori on myös edellyttänyt valmisteltavaksi suunnitelman radion toiminnan
lakkauttamiseksi.
COMSin tiedekuntaneuvosto käsitteli selvitysraportin kokouksessaan 18.5.2017.
Ainejärjestöille Vostokille ja Reettoreille sekä Tamylle on annettu mahdollisuus (liite B3)
toimittaa omat lausuntonsa selvitysraportin liitteeksi.
Tamyn koposektori on valmistellut lausunnon (liite B4), joka tulee Radio Moreenin
selvitysraportin liitteeksi. Lausunto on toimitettava COMSin hallintopäällikölle Kirsi Aallolle
viimeistään 30.5.2017. COMS lähettää selvitysraportin liitteineen rehtorille 31.5.2017
mennessä.
Liite: B2, B3, B4
Esitys: Tamyn hallitus hyväksyy lausunnon Radio Moreenin selvitysraporttiin.
Päätös:
G) Pääsektori
8. Palkaton vapaa
Asia: Järjestö- ja viestintäasiantuntija on pyytänyt palkatonta vapaata 3.-4.8.2017 väliselle
ajalle.
Liite: -
Esitys: Hallitus päättää palkattoman vapaan myöntämisestä.
Päätös:
Muut
9. Muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello
Mikko Lampo Sanni Pietilä
Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

 

Edustajisto

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ESITYSLISTA
Edustajisto Aika: 3.5.2017 klo 17:00
Paikka: Tampereen yliopisto, Paavo Koli -sali
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liiteet 1 ja 2
Ylioppilaskunnan pääsäännön 15. § mukaan:” Edustajiston kokouskutsu on
lähetettävä tai muutoin toimitettava kirjallisesti edustajiston jäsenille ja ilmoitettava
ainakin ylioppilaskunnan ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta, lähettämis- ja kokouspäivä mukaanluettuina”.
Ylioppilaskunnan pääsäännön 15. §:n mukaan: "Edustajisto on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet (1/2) edustajiston jäsenistä mukaanlukien puheenjohtaja tai
vähintään toinen varapuheenjohtajista on läsnä."
Edustajiston työjärjestyksen 2. §:n mukaan: "Edustajiston kokouksesta estyneen
edustajiston jäsenen tilalle kutsuu ko. edustajistoryhmän puheenjohtaja varajäsenen
vaalijärjestyksen 33 §:ssä mainittujen keskuudesta.
Edustajistoryhmän puheenjohtajan tulee kutsua varajäsenet tilapäisesti edustajiston
kokouksesta estyneiden jäsenten tilalle, mikäli mahdollista, vertausluvun mukaisessa
järjestyksessä. Mikäli edustajistoryhmä käyttää vaalirenkaansa varajäseniä, tulee
edustajistoryhmän puheenjohtajan ilmoittaa estynyt jäsen ja hänen tilallaan toimiva
vaaliliiton varajäsen pääsihteerille viimeistään kahta tuntia ennen kokouksen alkua.
Eron myöntämisestä ja varajäsenen kutsumisesta tulee edustajiston päättää sen
kokouksen alussa, jota ennen eroa on pyydetty
Edustajiston työjärjestyksen 10. §:n mukaan ” Edustajiston kokouksissa on
puheoikeus edustajiston jäsenten lisäksi myös hallituksen jäsenillä ja
ylioppilaskunnan työntekijöillä. Edustajisto voi erikseen myöntää puheoikeuden myös
muille läsnäoleville.”
Etukäteen esteestä ilmoittivat: -
Kutsu lähetetty 27.4., kutsu ilmoitustaululla 27.4.
Päätös:
3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden nimeäminen
Esitys: Nimetään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa..
Päätös:
4 Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi
Päätös:
5 Ilmoitusasiat
• Hallituksen selonteko
6 Tamyn kehitysyhteistyön tulevaisuus Liite 3
Asia: Tamyn hallituksen toimintasuunnitelman mukaisesti: ”Tehdään kevään 2017 aikana
kehitysyhteistyön mahdollisuuksista kartoitus, jonka pohjalta edustajisto päättää
sektorin tulevaisuudesta.” Vuosi on Tamyn nykyisen kehitysyhteistyöhankkeen
viimeinen toimintavuosi ja tulevasta rahoitussyklin toimenpiteistä tulee päättää hyvissä
ajoin. Sektori on valmistellut erilaisia vaihtoehtoja, joista edustajisto on käynyt ensin
lähetekeskustelun, ja sen pohjalta edustajistolle on valmisteltu päätösesitys 3.5.
kokoukseen.
Edustajisto edellytti kokouksessaan 5.4.: ”Hankkeen tulee olla tarkoituksenmukainen ja sen
eri mahdolliset rahoituslähteet kartoitettu mukaan lukien se, miten omarahoitusosuus
katetaan. Myös pidettiin tärkeänä, että selvitetään mitä ylioppilaskunnat, joilla on tai on ollut
oma hanke, aikoo tehdä tulevaisuudessa ja löytyisikö niiden keskuudesta
yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi toivottiin, että edustajisto saisi mahdollisimman pian
perustellut skenaariot päätöksentekonsa tueksi.”
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää Tamyn kehitysyhteistyön jatkosta liitteen
mukaisesti.
Päätös:
7 Yhdistysohjesäännön muuttaminen Liite 4
Asia: Järjestösektori on päivittänyt yhdistysohjesäännön. Yhdistysohjesääntö on tarpeen
päivittää mm. tiedekuntauudistuksen termistön kanssa yhdenmukaiseksi. Lisäksi on syytä
päivittää aikatauluja ja muita ohjeistuksen yksityiskohtia. Ohjesäännön
muokkausehdotukset on korostettu dokumenttiin.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy yhdistysohjesäännön liitteen mukaisilla
muutoksilla.
8 Kultti ry:n jäsenyys
Asia: Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry tarjoaa pienlehdille esimerkiksi koulutusta
ja markkinointiväyliä. Kultin jäseniin kuuluvat useimmat Suomessa ilmestyvät taide- ja
kulttuurilehdistä sekä valtaosa mielipidelehdistä ja tiedejulkaisuista.
Kultti on yksi Julkisen sanan neuvoston (JSN) perussopimuksen allekirjoittajista.
Jäsenyyden kautta Aviisi pääsee JSN:n piiriin. Kultin jäsenmaksu kustantajalle (98 e / vuosi
vuonna 2016) on myös huomattavasti edullisempi kuin esimerkiksi Suomen Aikakauslehtien
liiton jäsenyys tai JSN:n jäsenmaksu silloin, kun neuvoston erillisjäseneksi pyrkii
itsenäisenä mediana.
Tamyn pääsäännön 17§ 19 momentin mukaan ”Edustajiston tehtäviin kuuluu päättää
ylioppilaskunnan liittymisestä muihin yhteisöihin ja niistä eroamisesta”.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että Tamy liittyy Kultti ry:n jäseneksi.
Päätös:
9 Sijoitusstrategian päivittäminen Liite 5
Asia: Tamyn talousvaliokunta on omasta aloitteestaan halunnut päivittää Tamyn
sijoitusstrategian. Aiempi strategia on laadittu vuonna 2013. Strategiaa on valmisteltu
valiokunnassa, pääsihteerin ja talousvastaavan kanssa ja siihen on pyydetty kommentit
myös ylioppilaskunnan varainhoitajalta.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy Tamylle uuden sijoitusstrategian. Samalla
todetaan, että vanha strategia ei enää ole voimassa.
Päätös:
10 Omistajaohjausstrategian hyväksyminen Liite 6
Asia: Tamyn hallituksen toimintasuunnitelmassa linjataan: ”Vuonna 2016 aloitettu työ
TTYY:n ja Tamyn yhteisen Juveneksen omistajaohjausstrategian luomiseksi viedään
loppuun vuoden 2017 aikana.” Tamyn hallitus nimitti kokouksessaan 2.2.2017
ylioppilaskuntien yhteiseen omistajaohjausstrategiatyöryhmään Mikko Lampon, Eetu
Kreivin ja Johanna Liljan. Strategiaa on valmisteltu niin työryhmässä kuin
molemmissa talousvaliokunnissakin sekä Juvenes-Yhtiöt Oy:n hallituksen
puheenjohtajan ja pääsektoreiden kanssa.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TTYY:n kanssa yhteisen Juvenes-
Yhtiöt Oy:n omistajaohjausstrategian.
Päätös:
11 Muut esille tulevat asiat
12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
edustajiston puheenjohtaja pääsihteeri
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja