Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Esityslistat

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus
ESITYSLISTA
Aika: 27.4.2017 klo 9.00
Paikka: Tamyn kokoushuone, Yliopistonkatu 60 A
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
3. Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen
Esitys: Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Monter ja Parhankangas.
Päätös:
4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi.
Päätös:
5. Ilmoitusasiat
5.1.
D) Kansainväliset asiat
6. Intia-hankkeen vuosiraportin hyväksyminen
Asia: Tamyn kehitysyhteistyöhankkeen etenemisestä Intiassa raportoidaan
vuosittain ulkoasiainministeriön kehityspoliittiselle osastolle, joka rahoittaa hanketta.
Tamyn ja GRAVIS:in hanke käynnistyi vuonna 2015, ja kv-asiantuntija on
yhteistyössä GRAVIS:in kanssa koostanut raportin, joka on toimitettava
ulkoasiainministeriöön kansalaisen asiointitilin kautta 30.4. mennessä.
Hankkeen kokonaisbudjetti vuonna 2016 oli hankesuunnitelmassa 48 949 €, josta
ulkoasiainministeriön osuus oli 41 559 €, vapaaehtoistyön 3 690 € sekä rahallisen
omarahoitusosuuden 3 700 €. Vuodelta 2015 siirtyi käytettäviä varoja 3 148 euroa
vuodelle 2016. Kokonaistoteuma oli 52 045 euroa, mikä tarkoittaa sitä, että vuodelle
2017 siirtyy varoja 462 euroa.
Toteumassa Tamyn omarahoitusosuus toteutui suunnitellun mukaisesti. Intiaan
tilitettiin vuonna 2016 34 094 euroa. Kv-asiantuntija on tutustunut GRAVIS:in
teettämään tilintarkastuskertomukseen, ja rahat on sen mukaan käytetty
asianmukaisesti.
Liitteet: Intia-hankkeen vuosiraportti (tuodaan kokoukseen)
D2 GRAVIS:in tilintarkastuskertomus
D3 Vapaaehtoistuntikirjanpito
D4 Hankkeen puoliväliarviointi (HEDCON)
Esitys: Hallitus hyväksyy Intia-hankkeen vuosiraportin ja valtuuttaa kv-asiantuntijan
tekemään siihen tarvittavat muutokset ennen palautuspäivää.
Päätös:
7. Projektisihteeri kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäiville
Asia: Syksylle 2017 on suunniteltu järjestettäväksi kehitysyhteistyö- ja ympäristöaiheiset
teemapäivät. Tapahtuman järjestämiseen on budjetoitu yksi projektisihteeriys.
Projektisihteerin työtehtäviin kuuluu viikon tapahtumien suunnittelu yhteistyössä kehy- ja
ympäristösektoreiden sekä -valiokuntien kanssa, käytännön järjestelyt, tiedottaminen,
markkinointi ja tapahtumasta raportointi. Itse tapahtuma järjestettäneen loka-marraskuussa.
Haku on avoinna 27.4.–11.5.2017.
Liite: hakuilmoitus, tuodaan kokoukseen
Esitys: Hallitus avaa haun kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäivien projektisihteerin tehtävään.
Päätös:
8. Tamyn kehitysyhteistyötoiminnan jatkosuunnittelu
Asia: Tamyn hallituksen toimintasuunnitelman mukaisesti: ”Tehdään kevään 2017 aikana
kehitysyhteistyön mahdollisuuksista kartoitus, jonka pohjalta edustajisto päättää
sektorin tulevaisuudesta.” Vuosi on Tamyn nykyisen kehitysyhteistyöhankkeen
viimeinen toimintavuosi ja tulevasta rahoitussyklin toimenpiteistä tulee päättää hyvissä
ajoin. Sektori on valmistellut erilaisia vaihtoehtoja, joista edustajisto on käynyt ensin
lähetekeskustelun, ja sen pohjalta edustajistolle on valmisteltu päätösesitys 3.5.
kokoukseen.
Edustajisto edellytti kokouksessaan 5.4.: ”Hankkeen tulee olla tarkoituksenmukainen ja sen
eri mahdolliset rahoituslähteet kartoitettu mukaan lukien se, miten omarahoitusosuus
katetaan. Myös pidettiin tärkeänä, että selvitetään mitä ylioppilaskunnat, joilla on tai on ollut
oma hanke, aikoo tehdä tulevaisuudessa ja löytyisikö niiden keskuudesta
yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi toivottiin, että edustajisto saisi mahdollisimman pian
perustellut skenaariot päätöksentekonsa tueksi.”
Liite: Tuodaan kokoukseen
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää Tamyn kehitysyhteistyön jatkosta
liitteen mukaisesti.
Päätös:
9. Kehitysyhteistyövaliokunnan täydentäminen
Asia: Tamyn hallitus päätti 26.1. kokouksessaan, että kehitysyhteistyövaliokuntaa voi
toimikauden mittaan täydentää 12 jäseneen saakka. Sonja Sievers sosiaalipsykologian
tutkinto-ohjelmasta on hakenut kehitysyhteistyövaliokuntaan.
Liite: D1, Sonja Sieversin hakemus
Esitys: Hyväksytään Sonja Sievers kehitysyhteistyövaliokunnan jäseneksi.
Päätös:
E) Järjestöasiat
10. Esitys edustajistolle yhdistysohjesäännön päivittämisestä
Asia: Järjestösektori on päivittänyt yhdistysohjesäännön. Yhdistysohjesääntö on tarpeen
päivittää mm. tiedekuntauudistuksen termistön kanssa yhdenmukaiseksi. Lisäksi on syytä
päivittää aikatauluja ja muita ohjeistuksen yksityiskohtia. Ohjesäännön
muokkausehdotukset on korostettu dokumenttiin.
Liite: E1
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy yhdistysohjesäännön liitteen
mukaisilla muutoksilla.
Päätös:
F) Suhdetoiminta
11. Tamyn ja Tampereen Kulttuurikamarin yhteistyö
Asia: Tamyn ja Tampereen Kulttuurikamarin välisen yhteistyösopimus ollaan uusimassa
ajalle 1.6.2017 – 31.5.2018. Sopimuksen laajuus on kasvamassa kuluvan sopimuskauden
790 eurosta 1 400 euroon. Tuotteissa on listahintoihin nähden reilut alennukset, koska
Tampereen Kulttuurikamari tarjoaa palveluitaan Tamylle niin ikään erikoisehdoin.
Liite: Sopimus liitteenä
Esitys: Esitetään Tamyn ja Tampereen Kulttuurikamarin välisen yhteistyösopimuksen
allekirjoittamista.
Päätös:
G) Pääsektori
12. Esitys edustajistolle Kultti ry:n jäseneksi liittymisestä
Asia: Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry tarjoaa pienlehdille esimerkiksi
koulutusta ja markkinointiväyliä. Kultin jäseniin kuuluvat useimmat Suomessa ilmestyvät
taide- ja kulttuurilehdistä sekä valtaosa mielipidelehdistä ja tiedejulkaisuista.
Kultti on yksi Julkisen sanan neuvoston (JSN) perussopimuksen allekirjoittajista.
Jäsenyyden kautta Aviisi pääsee JSN:n piiriin. Kultin jäsenmaksu kustantajalle (98 e / vuosi
vuonna 2016) on myös huomattavasti edullisempi kuin esimerkiksi Suomen Aikakauslehtien
liiton jäsenyys tai JSN:n jäsenmaksu silloin, kun neuvoston erillisjäseneksi pyrkii
itsenäisenä mediana.
Tamyn pääsäännön 17§ 19 momentin mukaan ”Edustajiston tehtäviin kuuluu päättää
ylioppilaskunnan liittymisestä muihin yhteisöihin ja niistä eroamisesta”.
Liite: -
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että Tamy liittyy Kultti ry:n jäseneksi.
Päätös:
13. Esitys edustajistolle sijoitusstrategian päivittämisestä
Asia: Tamyn talousvaliokunta on omasta aloitteestaan halunnut päivittää Tamyn
sijoitusstrategian. Aiempi strategia on laadittu vuonna 2013. Strategiaa on valmisteltu
valiokunnassa, pääsihteerin ja talousvastaavan kanssa ja siihen on pyydetty kommentit
myös ylioppilaskunnan varainhoitajalta.
Liite: Esitys uudeksi sijoitusstrategiaksi
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy Tamylle uuden sijoitusstrategian.
Samalla todetaan, että vanha strategia ei enää ole voimassa.
Päätös:
14. Esitys edustajistolle Juveneksen omistajaohjausstrategian hyväksymisestä
Asia: Tamyn hallituksen toimintasuunnitelmassa linjataan: ”Vuonna 2016 aloitettu työ
TTYY:n ja Tamyn yhteisen Juveneksen omistajaohjausstrategian luomiseksi viedään
loppuun vuoden 2017 aikana.” Tamyn hallitus nimitti kokouksessaan 2.2.2017
ylioppilaskuntien yhteiseen omistajaohjausstrategiatyöryhmään Mikko Lampon, Eetu Kreivin
ja Johanna Liljan. Strategiaa on valmisteltu niin työryhmässä kuin molemmissa
talousvaliokunnissa sekä Juvenes-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja pääsektoreiden
kanssa.
Liite: Tuodaan kokoukseen
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TTYY:n kanssa yhteisen Juvenes-
Yhtiöt Oy:n omistajaohjausstrategian.
Päätös:
15. Opiskelijan Tampereen ry:n laina
Asia: Tamyn hallitus on antanut lainan Opiskelijan Tampereelle kokouksessaan 13.5.2015.
Opiskelijan Tampere on lähestynyt Tamya, jotta lainan takaisinmaksuaikaa voitaisiin muuttaa.
Liite: Takaisinmaksusuunnitelma
Esitys: Hallitus muuttaa Opiskelijan Tampere ry:n velan takaisinmaksusuunnitelmaa liitteen
mukaisesti.
Päätös:
16. PS-TS-päivät
Asia: SYL:n järjestämät toimistopäivät pääsihteereille ja toimistohenkilökunnalle ovat 22–
23.5 Tallinnassa. Osallistumismaksu on 120 euroa/henkilö.
Liite: Ohjelma
Esitys: Hallitus päättää lähettää toimistopäiville pääsihteerin, toimistosihteerin ja
taloussihteerin.
Päätös:
17. Saapuneet kutsut
Asia: Pöydätty 20.4.2017: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta juhlii 7-vuotisjuhliaan 20.5.
Ilmoittautuminen päättyy 2.5. Illalliskortti maksaa 100 euroa (+15 euron brunssi). Kutsu on
kahdelle.
Liite: Kutsu
Esitys: Hallitus päättää kutsun aiheuttamista toimenpiteistä.
Päätös
18. Osallistuminen Dare-tapahtumaan
Asia: Suomen ylioppilaskuntien liiton järjestämä oppimistapahtuma Dare to learn järjestetään
Helsingissä 5.-6.9.2017. Liput maksavat 19 euroa yhdeltä päivältä.
Liite: -
Esitys: Hallitus päättää osallistumisesta tapahtumaan
Päätös:
Muut
19. Muut esille tulevat asiat

20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello
Mikko Lampo                    Sanni Pietilä
Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri

 

Edustajisto

 

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ESITYSLISTA
Edustajisto Aika: 5.4.2017 klo 16:30
Paikka: Tampereen yliopisto, Paavo Koli
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liiteet 1 ja 2
Ylioppilaskunnan pääsäännön 15. § mukaan:” Edustajiston kokouskutsu on
lähetettävä tai muutoin toimitettava kirjallisesti edustajiston jäsenille ja ilmoitettava
ainakin ylioppilaskunnan ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta, lähettämis- ja kokouspäivä mukaanluettuina”.
Ylioppilaskunnan pääsäännön 15. §:n mukaan: "Edustajisto on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet (1/2) edustajiston jäsenistä mukaanlukien puheenjohtaja tai
vähintään toinen varapuheenjohtajista on läsnä."
Edustajiston työjärjestyksen 2. §:n mukaan: "Edustajiston kokouksesta estyneen
edustajiston jäsenen tilalle kutsuu ko. edustajistoryhmän puheenjohtaja varajäsenen
vaalijärjestyksen 33 §:ssä mainittujen keskuudesta.
Edustajistoryhmän puheenjohtajan tulee kutsua varajäsenet tilapäisesti edustajiston
kokouksesta estyneiden jäsenten tilalle, mikäli mahdollista, vertausluvun mukaisessa
järjestyksessä.
Eron myöntämisestä ja varajäsenen kutsumisesta vaalijärjestyksen 33 §:n mukaisesti
tulee edustajiston päättää sen kokouksen alussa, jota ennen eroa on pyydetty."
Edustajiston työjärjestyksen 10. §:n mukaan ” Edustajiston kokouksissa on
puheoikeus edustajiston jäsenten lisäksi myös hallituksen jäsenillä ja
ylioppilaskunnan työntekijöillä. Edustajisto voi erikseen myöntää puheoikeuden myös
muille läsnäoleville.”
Etukäteen esteestä ilmoittivat: Kaisa Partanen
Kutsu lähetetty 30.3., kutsu ilmoitustaululla 30.3.
Päätös:
3 Pöytäkirjantarkastajien, ääntenlaskijoiden ja sihteerin nimeäminen
Esitys: Nimetään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa sekä sihteeri kohdan
10 ajaksi.
Päätös:
4 Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi
Päätös:
5 Ilmoitusasiat
• Hallituksen selonteko
• Tampereen ylioppilastalosäätiön tulevaisuus
6 Lähetekeskustelu kehitysyhteistyön tulevaisuudesta
Asia: Tamyn hallituksen toimintasuunnitelman mukaisesti: ”Tehdään kevään 2017 aikana
kehitysyhteistyön mahdollisuuksista kartoitus, jonka pohjalta edustajisto päättää
sektorin tulevaisuudesta.” Vuosi on Tamyn nykyisen kehitysyhteistyöhankkeen
viimeinen toimintavuosi ja tulevasta rahoitussyklin toimenpiteistä tulee päättää hyvissä
ajoin. Sektori on valmistellut erilaisia vaihtoehtoja, joista edustajisto käy ensin
lähetekeskustelun ja sen jälkeen toukokuun kokouksessa päätöksen.
Esitys: Edustajisto käy lähetekeskustelun kehitysyhteistyön tulevaisuudesta kansainvälisten
asian asiantuntijan alustuksen perusteella ja antaa mahdollisen evästyksen
jatkotyöstämiseen.
Päätös:
7 Yliopistokollegion täydentäminen Liite 3
Asia: Kollegio on yliopiston lakisääteinen toimielin, jossa opiskelijoilla on johtosäännön
mukaan 15 varsinaista ja 15 varajäsentä. Kollegion toimikausi kestää 31.12.2017 saakka.
Kollegion varsinainen opiskelijaedustaja Elina Tervi on pyytänyt eroa.
Kopoasiantuntija avasi haun ajalle 3.3. – 19.3.2017. Hakuajan päättymiseen mennessä
uusia hakemuksia tuli yhteensä 3 kappaletta. Lisäksi 3 edellisessä haussa hakenutta
hakijaa ilmoitti, että heidän hakemuksensa voidaan ottaa tässäkin haussa huomioon
(vuotuispäätös 2017). Mikäli varsinaiseksi jäseneksi valitaan kollegion varaedustajana
toimiva henkilö, voidaan vuotuispäätöksen 2017 mukaan myös avautuva varaedustajan
tehtävä täyttää varsinaisen tehtävään tulleiden hakemusten pohjalta. Opiskelijaedustajien
valintaohjesäännön mukaan päätöksen kollegion jäsenten valinnasta tekee edustajisto
hallituksen esityksestä.
Opiskelijaedustajien valinnassa vaikuttavat seuraavat opiskelijavalintaohjesäännössä ja
vuotuispäätöksessä 2017 määritellyt kriteerit: kokemus tehtävään liittyvästä
luottamustehtävästä, motivoituneisuus tehtävään, sukupuoli- ja yksikkö-/tutkintoohjelmajakauma.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että kollegion varsinaiseksi opiskelijaedustajaksi valitaan
Tuomas Himmanen Elina Tervin tilalle ja Tuomas Himmasen tilalle kollegion varajäseneksi
valitaan Esko Nieminen
Päätös:
8 Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. -31.12.2016 Liite 4 ja 5
Asia: Hallitus on kokouksessaan 30.3.2017 esittänyt toimintakertomusta tilikaudelta 1.1.-
31.12.2016 edustajiston hyväksyttäväksi sekä vuosikertomusta käsiteltäväksi.
Esitys: Edustajisto hyväksyy toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016 ja
merkitsee vuosikertomuksen käsitellyksi.
Päätös:
9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. -31.12.2016 Liitteet 6, 7 ja 8
Asia: Esityslistan liitteenä 6 on tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016 - 31.12.2016. Liitteenä 7 on
myös yhteenveto tilinpäätöksen suurimmista eroavaisuuksista verrattuna
talousarvioon. Liitteenä 8 on tilintarkastajien tilintarkastuskertomus tilikauden
tilintarkastuksesta.
Hallitus on allekirjoittanut liitteen mukaisen taseen ja esittää tilinpäätöstä edustajiston
hyväksyttäväksi.
Tilinpäätös on 92 620,22 € ylijäämäinen.
Esitys: Edustajisto vahvistaa liitteenä olevan tilinpäätöksen.
Päätös:
10 Vastuuvapauden myöntäminen
Asia: Esityslistan liitteenä 8 on tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016.
Tilikautena pääsihteerinä toiminut ja hallitukseen kuuluvat henkilöt ovat esteellisiä
käsittelemään asiaa tai olemaan läsnä olevina edustajiston kokouksessa kyseisen
kohdan käsittelyn ajan (Malkamäen hallitus).
Esitys: Edustajisto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1.1.2016 –
31.12.2016 vastuuvelvollisille.
Päätös:
11 Muut esille tulevat asiat
12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
edustajiston puheenjohtaja pääsihteeri
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja