Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Esityslistat

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus
ESITYSLISTA
Aika: 18.5.2017 klo 9.00
Paikka: Tamyn kokoushuone, Yliopistonkatu 60 A
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
3. Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen
Esitys: Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Parhankangas ja Taubert.
Päätös:
4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi.
Päätös:
5. Ilmoitusasiat
5.1.
D) Kansainväliset asiat
6. Projektisihteeri kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäiville 2017
Asia: Syksylle 2017 on suunniteltu järjestettäväksi kehitysyhteistyö- ja ympäristöaiheiset
teemapäivät. Tapahtuman järjestämiseen on budjetoitu yksi projektisihteeriys.
Projektisihteerin työtehtäviin kuuluu viikon tapahtumien suunnittelu yhteistyössä kehy- ja
ympäristösektoreiden sekä -valiokuntien kanssa, käytännön järjestelyt, viestintä,
markkinointi ja tapahtumasta raportointi. Itse tapahtuma järjestettäneen loka-marraskuussa.
Toimeen voidaan palkata yksi tai kaksi henkilöä (jaettu projektisihteeriys).
Hallitus avasi haun 27.4. kehitysyhteistyö- ja ympäristöpäivien projektisihteeriksi.
Määräaikaan 11.5.2016 mennessä paikkaa haki neljä yksilöhakijaa. Kehitysyhteistyö- ja
ympäristösektorit kutsuivat hakijoista haastatteluun Henna Kostilaisen, Saara Kristianssonin
ja Ida Pasasen.
Liitteet: hakemukset
Esitys: tuodaan kokoukseen
Päätös:
E) Järjestöasiat
7. Järjestökilpailu 2017
Asia: Järjestökilpailu on jo perinteeksi muodostunut Tamyn järjestöjen toiminnan tukemis- ja
kehittämismuoto, jonka tarkoituksena on kannustaa ja palkita huomionarvoisesta ja
aktiivisesta järjestötoiminnasta sekä nostaa esiin hyödynnettäväksi hyviä käytäntöjä eri
järjestöjen piiristä.
Tänä vuonna järjestökilpailun teemana on kansainvälisyys. Vetovastuussa kilpailusta on
kansainvälisten asian valiokunta. Kilpailu julistetaan auki to 18.5.2017 ja se päättyy su
15.10.2017. Kilpailuun lähetettävät vastaukset toimitetaan järjestö- ja viestintäasiantuntija
Mäki-Hakolalle, joka toimittaa ne arvioitavaksi kv-valiokunnalle. Kilpailussa palkitaan kaksi
parasta Tamyn piirissä toimivaa järjestöä, joista paras saa 250 euroa toimintarahaa ja
toiseksi sijoittunut 100 euroa toimintarahaa. Kilpailun voittajat julkistetaan Tamyn
synttäreillä, jonne voittajajärjestön edustajat kutsutaan. Muille hyville vastauksille voidaan
antaa kunniamainintoja. Tarkempi kuvaus kilpailusta tuodaan kokoukseen.
Liite: E1
Esitys: Hallitus päättää avata järjestökilpailun ajalle 18.5.–15.10.2017 ja varata sen
palkintoihin 350 euroa järjestösektorin käyttövaroista. Voittajajärjestöjen edustajat (2
hlöä/järjestö) kutsutaan synttäreille vastaanottamaan palkinto.
Päätös:
8. A. E. Jänneksen kirjoituskilpailu 2017
Asia: Tamylle on vuonna 1954 lahjoitettu A. E. Jänneksen muistorahasto, jonka korkotulot
tulisi vuosittain käyttää "Oppilaskunnan harrastuskilpailujen runosarjan ansioituneimpien
palkitsemiseen". Lisäksi lahjoituskirjassa todetaan: ”Mikäli jonakin vuonna ei
harrastuskilpailua järjestetä, liitetään sen vuoden korkotulot kokonaisuudessaan
pääomaan." Nykyään kilpailu pyritään järjestämään muutaman vuoden välein.
Kirjoituskilpailu on perinteisesti järjestetty yhteistyössä Tamyn piirissä toimivan Elävän
Kirjallisuuden Yhdistyksen ELKI ry:n kanssa. Kilpailua ehdotetaan julistettavaksi auki ajalle
18.5.-15.10.2017. Tarkempi kuvaus kilpailun etenemisestä, aiheesta ja teemasta löytyy
liitteestä.
Liite: E2a, E2b
Esitys: Hallitus päättää julistaa A.E. Jänneksen rahaston kirjoituskilpailun auki ajalle 18.5.-
15.10.2017 sekä päättää sen aiheesta, teemasta ja järjestelyistä liitteen mukaan.
Päätös:
F) Suhdetoiminta
9. Tamyn ja Osuuspankin vuosisopimuksen uusiminen
Asia: Tamyn ja Osuuspankin uusi vuosisopimus ajalle 1.6.2017 – 31.5.2018 on
huomattavasti aikaisempaa laajempi, painottaen opiskelijoiden ja Osuuspankin suoraa
kohtaamista Tamyn avulla. Kauden 2016 – 2017 sopimus oli suuruudeltaan 2 450 €.
Liite: Liite tuodaan kokoukseen.
Esitys: Esitetään sopimuksen allekirjoittamista.
Päätös:
G) Pääsektori
10. Henkilökunnan vuosilomat
Asia: Liitteenä on koonti henkilökunnan vuosilomista. Lomat on pyritty ajoittamaan siten,
että toimistolla on aina joku työntekijöistä ja että välttämättömät asiat saadaan hoidettua
myös kesälomakauden aikana.
Liite: Lomat
Esitys: Merkitään tiedoksi henkilökunnan vuosilomat pidettävän liitteen mukaisesti ja
valtuutetaan pääsihteeri tekemään tarvittaessa muutoksia lomiin.
Päätös:
11. Palkaton vapaa
Asia: Järjestö- ja viestintäasiantuntija on pyytänyt palkatonta vapaata 8.-9,6.
Liite: -
Esitys: Hallitus päättää palkattoman vapaan myöntämisestä.
Päätös:
12. Opiskelijan Tampere ry:n kevätkokous
Asia: Opiskelijan Tampere ry:n kevätkokous pidetään 24.5. Tamyllä on yksi ääni
kokouksessa.
Liite: -
Esitys: Hallitus nimeää Tamyn edustajaksi Opiskelijan Tampere ry:n kevätkokoukseen 24.5.
Mikko Lampon (varalla_________________________).
Päätös:
13. Hiirenkorvajuhlan budjetista päättäminen
Asia: Tamyn toimiston perinteistä Hiirenkorvajuhlaa vietetään perjantaina 19.5.2017
Majarannassa Hervannassa. Hiirenkorvajuhlaan on budjetoitu 1000 euroa.
Liite: G2
Esitys: Hallitus hyväksyy Hiirenkorvajuhlan budjetin liitteen mukaisesti.
Päätös:
14. Tamyn päivitetyn linjapaperin luonnoksen kommenttikierros
Asia: Tamyn toimintasuunnitelmaan vuodelle 2017 on kirjattu: "Tamy päivittää toimintaansa
ohjaavia dokumentteja vuonna 2017. Olemassa olevia dokumentteja tarkastellaan
kriittisesti ja ne pyritään mahdollisuuksien mukaan integroimaan päivitettävään
linjapaperiin."
Tamyn hallitus ja asiantuntijat ovat päivittäneet Tamyn linjapaperia vuosilta 2013-2016.
Keväällä myös edustajisto on antanut omia kommenttejaan vanhaan linjapaperiin.
Päivitetyn linjapaperin luonnos on syytä laittaa vielä kommenttikierrokselle kesän ajaksi.
Lopullinen versio hyväksytään syksyllä edustajiston kokouksessa.
Liite: Tuodaan kokoukseen.
Esitys: Hallitus lähettää Tamyn päivitetyn linjapaperin luonnoksen kommenttikierrokselle
kesän ajaksi.
Päätös:
Muut
15. Muut esille tulevat asiat

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello
Mikko Lampo Sanni Pietilä
Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja

 

Edustajisto

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ESITYSLISTA
Edustajisto Aika: 3.5.2017 klo 17:00
Paikka: Tampereen yliopisto, Paavo Koli -sali
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liiteet 1 ja 2
Ylioppilaskunnan pääsäännön 15. § mukaan:” Edustajiston kokouskutsu on
lähetettävä tai muutoin toimitettava kirjallisesti edustajiston jäsenille ja ilmoitettava
ainakin ylioppilaskunnan ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta, lähettämis- ja kokouspäivä mukaanluettuina”.
Ylioppilaskunnan pääsäännön 15. §:n mukaan: "Edustajisto on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet (1/2) edustajiston jäsenistä mukaanlukien puheenjohtaja tai
vähintään toinen varapuheenjohtajista on läsnä."
Edustajiston työjärjestyksen 2. §:n mukaan: "Edustajiston kokouksesta estyneen
edustajiston jäsenen tilalle kutsuu ko. edustajistoryhmän puheenjohtaja varajäsenen
vaalijärjestyksen 33 §:ssä mainittujen keskuudesta.
Edustajistoryhmän puheenjohtajan tulee kutsua varajäsenet tilapäisesti edustajiston
kokouksesta estyneiden jäsenten tilalle, mikäli mahdollista, vertausluvun mukaisessa
järjestyksessä. Mikäli edustajistoryhmä käyttää vaalirenkaansa varajäseniä, tulee
edustajistoryhmän puheenjohtajan ilmoittaa estynyt jäsen ja hänen tilallaan toimiva
vaaliliiton varajäsen pääsihteerille viimeistään kahta tuntia ennen kokouksen alkua.
Eron myöntämisestä ja varajäsenen kutsumisesta tulee edustajiston päättää sen
kokouksen alussa, jota ennen eroa on pyydetty
Edustajiston työjärjestyksen 10. §:n mukaan ” Edustajiston kokouksissa on
puheoikeus edustajiston jäsenten lisäksi myös hallituksen jäsenillä ja
ylioppilaskunnan työntekijöillä. Edustajisto voi erikseen myöntää puheoikeuden myös
muille läsnäoleville.”
Etukäteen esteestä ilmoittivat: -
Kutsu lähetetty 27.4., kutsu ilmoitustaululla 27.4.
Päätös:
3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden nimeäminen
Esitys: Nimetään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa..
Päätös:
4 Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi
Päätös:
5 Ilmoitusasiat
• Hallituksen selonteko
6 Tamyn kehitysyhteistyön tulevaisuus Liite 3
Asia: Tamyn hallituksen toimintasuunnitelman mukaisesti: ”Tehdään kevään 2017 aikana
kehitysyhteistyön mahdollisuuksista kartoitus, jonka pohjalta edustajisto päättää
sektorin tulevaisuudesta.” Vuosi on Tamyn nykyisen kehitysyhteistyöhankkeen
viimeinen toimintavuosi ja tulevasta rahoitussyklin toimenpiteistä tulee päättää hyvissä
ajoin. Sektori on valmistellut erilaisia vaihtoehtoja, joista edustajisto on käynyt ensin
lähetekeskustelun, ja sen pohjalta edustajistolle on valmisteltu päätösesitys 3.5.
kokoukseen.
Edustajisto edellytti kokouksessaan 5.4.: ”Hankkeen tulee olla tarkoituksenmukainen ja sen
eri mahdolliset rahoituslähteet kartoitettu mukaan lukien se, miten omarahoitusosuus
katetaan. Myös pidettiin tärkeänä, että selvitetään mitä ylioppilaskunnat, joilla on tai on ollut
oma hanke, aikoo tehdä tulevaisuudessa ja löytyisikö niiden keskuudesta
yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi toivottiin, että edustajisto saisi mahdollisimman pian
perustellut skenaariot päätöksentekonsa tueksi.”
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se päättää Tamyn kehitysyhteistyön jatkosta liitteen
mukaisesti.
Päätös:
7 Yhdistysohjesäännön muuttaminen Liite 4
Asia: Järjestösektori on päivittänyt yhdistysohjesäännön. Yhdistysohjesääntö on tarpeen
päivittää mm. tiedekuntauudistuksen termistön kanssa yhdenmukaiseksi. Lisäksi on syytä
päivittää aikatauluja ja muita ohjeistuksen yksityiskohtia. Ohjesäännön
muokkausehdotukset on korostettu dokumenttiin.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy yhdistysohjesäännön liitteen mukaisilla
muutoksilla.
8 Kultti ry:n jäsenyys
Asia: Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry tarjoaa pienlehdille esimerkiksi koulutusta
ja markkinointiväyliä. Kultin jäseniin kuuluvat useimmat Suomessa ilmestyvät taide- ja
kulttuurilehdistä sekä valtaosa mielipidelehdistä ja tiedejulkaisuista.
Kultti on yksi Julkisen sanan neuvoston (JSN) perussopimuksen allekirjoittajista.
Jäsenyyden kautta Aviisi pääsee JSN:n piiriin. Kultin jäsenmaksu kustantajalle (98 e / vuosi
vuonna 2016) on myös huomattavasti edullisempi kuin esimerkiksi Suomen Aikakauslehtien
liiton jäsenyys tai JSN:n jäsenmaksu silloin, kun neuvoston erillisjäseneksi pyrkii
itsenäisenä mediana.
Tamyn pääsäännön 17§ 19 momentin mukaan ”Edustajiston tehtäviin kuuluu päättää
ylioppilaskunnan liittymisestä muihin yhteisöihin ja niistä eroamisesta”.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että Tamy liittyy Kultti ry:n jäseneksi.
Päätös:
9 Sijoitusstrategian päivittäminen Liite 5
Asia: Tamyn talousvaliokunta on omasta aloitteestaan halunnut päivittää Tamyn
sijoitusstrategian. Aiempi strategia on laadittu vuonna 2013. Strategiaa on valmisteltu
valiokunnassa, pääsihteerin ja talousvastaavan kanssa ja siihen on pyydetty kommentit
myös ylioppilaskunnan varainhoitajalta.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy Tamylle uuden sijoitusstrategian. Samalla
todetaan, että vanha strategia ei enää ole voimassa.
Päätös:
10 Omistajaohjausstrategian hyväksyminen Liite 6
Asia: Tamyn hallituksen toimintasuunnitelmassa linjataan: ”Vuonna 2016 aloitettu työ
TTYY:n ja Tamyn yhteisen Juveneksen omistajaohjausstrategian luomiseksi viedään
loppuun vuoden 2017 aikana.” Tamyn hallitus nimitti kokouksessaan 2.2.2017
ylioppilaskuntien yhteiseen omistajaohjausstrategiatyöryhmään Mikko Lampon, Eetu
Kreivin ja Johanna Liljan. Strategiaa on valmisteltu niin työryhmässä kuin
molemmissa talousvaliokunnissakin sekä Juvenes-Yhtiöt Oy:n hallituksen
puheenjohtajan ja pääsektoreiden kanssa.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy TTYY:n kanssa yhteisen Juvenes-
Yhtiöt Oy:n omistajaohjausstrategian.
Päätös:
11 Muut esille tulevat asiat
12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
edustajiston puheenjohtaja pääsihteeri
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja