Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Esityslistat

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus
ESITYSLISTA
Aika: 16.3.2017 klo 9.00
Paikka: Tamyn kokoushuone, Yliopistonkatu 60 A
Sivu 1/5
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
3. Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen
Esitys: Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Monter ja Mäkeläinen.
Päätös:
4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi.
Päätös:
5. Ilmoitusasiat
5.1.
B) Koulutuspolitiikka
6. Kopo-sektorin osallistuminen Peda-Forum -päiville osallistuminen
Asia: Vuoden 2017 PedaForum -päivät järjestetään Vaasassa 16.–17.8. teemalla Kuin
Strömsössä? Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa. Koposektorilta
tähän verkostotapahtumaan on perinteisesti lähtenyt 2-3 henkilöä kuulemaan ja
keskustelemaan ajankohtaisista koulutuksen kehittämiseen liittyvistä asioista. Hallituksen on
syytä päättää matkalle lähettämisestä. Osallistumismaksu on 50 e/hlö ja lisäksi tulevat
matka- ja majoituskulut. Budjetti liitteenä.
Liite: b1
Esitys: Lähetetään Peda-Forumiin kopoasiantuntija Kaleva ja kopovastaava Kajander.
Päätös:
C) Sosiaalipolitiikka
7. Tamyn lausunto opintotukilain muuttamisesta
Asia: Tampereen yliopistolta on pyydetty lausuntoa hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain
ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta. Tamylla
on mahdollisuus antaa oma lausuntonsa yliopiston lausunnon liitteenä.
Liite: C1 Lausuntoluonnos
Esitys: Hyväksytään Tamyn lausunto opintotukilain muuttamisesta
Päätös:
8. Tamyn ja asianajotoimisto Magnussonin välinen sopimus
Asia: Tamylla on sopimus opiskelijoille maksuttoman lainopillisen neuvonnan tarjoamisesta
lakitoimisto Magnussonin kanssa. Sopimus on syytä päivittää vuodelle 2017.
Liite: C2 sopimus
Esitys: Hyväksytään Tamyn ja asianajotoimisto Magnussonin välinen sopimus.
Päätös:
9. Tamyn edustajan valitseminen YTHS:n valtuuskunnan kokoukseen
Asia: YTHS:n valtuuskunta kokoontuu torstaina 6.4. Tamyn edustaja Sonja Julkunen on
estynyt osallistumaan, joten Tamyn on syytä valita kokoukseen varaedustaja.
Liite: -
Esitys: Valitaan Tamyn edustaja YTHS:n valtuuskunnan kokoukseen.
Päätös:
D) Kansainväliset asiat
10. Kehitysyhteistyömaksut lukuvuodelle 2017 - 2018
Asia: Tamy on kerännyt opiskelijoilta jäsenmaksun yhteydessä vapaaehtoisia
kehitysyhteistyömaksuja omalle hankkeelleen Intiassa ja SYL:n kehy-hankkeille. Maksujen
kerääminen vahvistetaan hallituksen päätöksellä.
Tamyn keräysmaksun asettamiseen vaikuttaa se, että summan tulee olla yhteensopiva
muiden jäsenmaksulomakkeella kerättyjen maksujen kanssa siten, että yhteenlasketut
summat ovat jokaiselle mahdolliselle kombinaatiolle erilaiset.
SYL:n kehitysyhteistyön omarahoitusosuudet on viime vuosina kerätty ylioppilaskuntien
avulla jäsenmaksujen yhteydessä, mutta jatkossa keräyslupamuutosten vuoksi kehykeräystä
ei ole mahdollista toteuttaa samalla tavalla kuin aiempina vuosina. Varoja ei voi
enää kerätä ensin ylioppilaskuntien tileille ja maksaa sitten SYL:n keräystilille, vaan
keräykseen kuuluvat varat tulee maksaa suoraan keräystilille. Tamy viestii
lahjoitusmahdollisuudesta jäsenmaksun yhteydessä, mutta lahjoitukset pyydetään
osoittamaan SYL:n kehitysyhteistyökeräyksen tilille.
Liite: ei liitettä
Esitys: Päätetään Tamyn kehy-maksuksi 7,50 € ja SYL:lle maksettavaksi kehy-maksuksi
8,50 €.
Päätös:
E) Järjestöasiat
11. Opiskelijaedustajan nimeäminen Tampereen yliopiston digitalisaation ohjauryhmään
Asia: Haku Tampereen yliopiston digitalisaation ohjausryhmän (DigiOhry) varsinaisen
jäsenen tehtävään oli auki 1.3.–12.3. Ohjausryhmän tehtävänä on käydä keskustelua ja
antaa ohjausta sekä tukea yliopistoyhteistön toiminnan uudistamiselle digitalisaation avulla.
Ryhmä kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Ohjausryhmä aloittaa toimintansa maaliskuussa
2017 ja päättää toimintansa 31.12.2018. Hakemuksia ohjauryhmään saapui määräaikaan
mennessä 2 kappaletta. Hallituksen tulisi nyt valita ohjausryhmään yksi varsinainen.
Varajäsenen tehtävää ei avattu julkiseen hakuun, sillä katsottiin tärkeäksi, että tiedon- ja
materiaalien kulku varmistetaan ryhmästä siten, että varajäsen tehtävään valitaan Tamyn
toimiston sisältä.
Liite: E1
Esitys: Hallitus valitsee digiohryn varsinaiseksi jäseneksi xx ja varalle xx.
Päätös:
12. Tamyn edustajan vaihtaminen Tampereen yliopiston vertaisohjauksen työryhmään
Asia: Hallituksen tulisi nimetä Tampereen yliopiston vertaisohjauksen työryhmään Tamyn
edustajiksi Niko Ruotsalaisen ja Tuomas Himmasen tilalle hallituksen tuutoroinnista vuonna
2017 vastaava Suvi Parhankangas. Myös toinen edustaja voidaan halutessaan valita.
Tamyn edustajana työryhmässä toimii myös jv-asiantuntija Mäki-Hakola.
Liite: -
Esitys: Hallitus nimeää Tampereen yliopiston vertaisohjauksen työryhmään Tamyn
edustajiksi Ruotsalaisen ja Himmasen tilalle Parhankankaan.
Päätös:
G) Pääsektori
13. Saapuneet kutsut
Asia: Taideyliopiston ylioppilaskunta juhlii neljävuotista taivaltaan 8.4. Ilmoittautuminen
päättyy 5.4.
Liite: Kutsu
Esitys: Hallitus päättää kutsun aiheuttamista toimenpiteistä.
Päätös:
Muut
14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello
Mikko Lampo Sanni Pietilä
Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


Edustajisto

 

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ESITYSLISTA
Edustajisto Aika: 15.3.2017 klo 16:00
Paikka: Tampereen yliopisto, Paavo Koli -sali
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liiteet 1 ja 2
Ylioppilaskunnan pääsäännön 15. § mukaan:” Edustajiston kokouskutsu on
lähetettävä tai muutoin toimitettava kirjallisesti edustajiston jäsenille ja ilmoitettava
ainakin ylioppilaskunnan ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta, lähettämis- ja kokouspäivä mukaanluettuina”.
Ylioppilaskunnan pääsäännön 15. §:n mukaan: "Edustajisto on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet (1/2) edustajiston jäsenistä mukaanlukien puheenjohtaja tai
vähintään toinen varapuheenjohtajista on läsnä."
Edustajiston työjärjestyksen 2. §:n mukaan: "Edustajiston kokouksesta estyneen
edustajiston jäsenen tilalle kutsuu ko. edustajistoryhmän puheenjohtaja varajäsenen
vaalijärjestyksen 33 §:ssä mainittujen keskuudesta.
Edustajistoryhmän puheenjohtajan tulee kutsua varajäsenet tilapäisesti edustajiston
kokouksesta estyneiden jäsenten tilalle, mikäli mahdollista, vertausluvun mukaisessa
järjestyksessä.
Eron myöntämisestä ja varajäsenen kutsumisesta vaalijärjestyksen 33 §:n mukaisesti
tulee edustajiston päättää sen kokouksen alussa, jota ennen eroa on pyydetty."
Edustajiston työjärjestyksen 10. §:n mukaan ” Edustajiston kokouksissa on
puheoikeus edustajiston jäsenten lisäksi myös hallituksen jäsenillä ja
ylioppilaskunnan työntekijöillä. Edustajisto voi erikseen myöntää puheoikeuden myös
muille läsnäoleville.”
Etukäteen esteestä ilmoittivat: -
Kutsu lähetetty 9.3., kutsu ilmoitustaululla 9.3.
Päätös:
3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden nimeäminen
Esitys: Nimetään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös:
4 Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi
Päätös:
TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ESITYSLISTA
Edustajisto Aika: 15.3.2017 klo 16:00
Paikka: Tampereen yliopisto, Paavo Koli -sali
5 Ilmoitusasiat
• Hallituksen selonteko
6 Määräaikaisen poissaolo-oikeuden myöntäminen
Asia: Edustajiston työjärjestyksen 2§:n mukaan ” Edustajisto voi myöntää määräaikaisen
poissaolo-oikeuden sitä hakeneelle edustajiston jäsenelle, joka menettää korkeintaan
vuodeksi vaalikelpoisuutensa. Kirjallinen hakemus perusteluineen on toimitettava
ennen vaalikelpoisuuden menettämistä pääsihteerille. Edustajisto päättää
määräaikaisista poissaolo-oikeuksista viimeistään ensimmäisessä kokouksessa
poissaolo-oikeuden alkamisesta. Milloin edustajiston jäsenelle myönnetään
määräaikainen poissaolo-oikeus tai hänet valitaan ylioppilaskunnan hallitukseen,
kutsutaan hänen varajäsenensä vertausluvun mukaisessa järjestyksessä
edustajistoon siihen saakka, kunnes poissaolo-oikeus tai hallituksen jäsenyys
päättyy.”
Edustajiston jäsen Juulia Hutri on pyytänyt määräaikaista poissaolo-oikeutta
30.6.2017 asti harjoittelun vuoksi.
Esitys: Edustajisto myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Juulia Hutrille 30.6.2017 asti.
Päätös:
7 Maiju Nupposen eronpyyntö Liite 3
Asia: Edustajiston varajäsen Maiju Nupponen on pyytänyt eroa edustajiston
varajäsenyydestä. Liitteenä eronpyyntö
Esitys: Edustajisto myöntää eron Maiju Nupposelle edustajiston varajäsenyydestä.
Päätös:
8 Yliopistokollegion täydentäminen Liite 4
Asia: Kollegio on yliopiston lakisääteinen toimielin, jossa opiskelijoilla on johtosäännön
mukaan 15 varsinaista ja 15 varajäsentä. Kollegion varsinaiset opiskelijaedustajat Katariina
Lassila ja Petra Kantola ovat pyytäneet eroa. Kopoasiantuntija avasi haun ajalle 14.2. –
28.2.2017. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli yhteensä 7 kappaletta.
TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ESITYSLISTA
Edustajisto Aika: 15.3.2017 klo 16:00
Paikka: Tampereen yliopisto, Paavo Koli -sali
Opiskelijaedustajien valintaohjesäännön mukaan päätöksen kollegion jäsenten valinnasta
tekee edustajisto hallituksen esityksestä. Kollegion toimikausi kestää 31.12.2017 saakka.
Opiskelijaedustajien valinnassa vaikuttavat seuraavat opiskelijavalintaohjesäännössä ja
vuotuispäätöksessä 2017 määritellyt kriteerit: kokemus tehtävään liittyvästä
luottamustehtävästä, motivoituneisuus tehtävään, sukupuoli- ja yksikkö-/tutkintoohjelmajakauma.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että kollegion opiskelijajäseniksi valitaan Johannes
Asikainen Petra Kantolan tilalle ja Pia-Christina Roth Katariina Lassilan tilalle.
Päätös:
9 Vaalijärjestyksen muuttaminen Liite 5
Asia: Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 8.3. käsitellyt vaalijärjestyksen
muutostarpeet ja antaneet kommenttinsa niistä hallitukselle. Esitetyt muutokset
liittyvät lähinnä vaalin käytännöllisiin kysymyksiin. Lisäksi esitetään, että vaaliliiton tai
vaalirenkaan nimet tai tunnukset eivät saisi olla sopimattomia tai harhaanjohtavia.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se muuttaa vaalijärjestyksen pykäliä 4,7,8,14,15,26
ja 35 liitteen mukaisesti.
Päätös:
10 Muut esille tulevat asiat
11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
edustajiston puheenjohtaja pääsihteeri
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja