Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Esityslistat

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus
ESITYSLISTA
Aika: 16.2.2017 klo 9.00
Paikka: Tamyn kokoushuone, Yliopistonkatu 60 A
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
3. Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen
Esitys: Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Monter ja Mäkeläinen.
Päätös:
4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi.
Päätös:
5. Ilmoitusasiat
5.1. Verkkosivuston tarjouskilpailu aloitetaan
5.2 Kollegion opiskelijajäsenien paikkoja avataan hakuun
C) Sosiaalipolitiikka
6. Naiskulttuuripäivien budjetti ja ohjelma
Asia: Naiskulttuuripäivät järjestetään 37. kerran. Päiviä toteuttamaan on palkattu
projektisihteeri. Päivät järjestetään tänä vuonna 9.-10.3. otsikolla Exporting Equality.
Liite: Tuodaan kokoukseen
Esitys: Hallitus hyväksyy Naiskulttuuripäivien ohjelman ja budjetin.
Päätös:
D) Kansainväliset asiat
7. Kääntäjäharjoittelijoiden valinta
Asia: Kääntäjäharjoittelijoiden paikat olivat auki 29.1.2017 asti. Hakuajan päättymiseen
mennessä hakemuksia saapui seitsemän. Hallituksen kansainvälisistä asioista vastaava
Suvi Parhankangas ja kv-asiantuntija Varpu Jutila sekä pääsihteeri Sanni Pietilä
haastattelivat hakijoista Laakkosen, Väisäsen, Vuorisen sekä Weckströmin 13.2.–14.2.
Harjoittelijat valitaan keväälle ja syksylle.
Liite: Hakemukset
Esitys: Tuodaan kokoukseen.
Päätös:
E) Järjestöasiat
8. Domus-klubin siivousringin järjestöjen valinta
Asia: Tamyn hallinnoiman Domus-klubin siisteyden varmistamiseksi kerätään
vapaaehtoisten järjestöjen rinki. Järjestöjen tehtävänä on vuorollaan (kahdesti keväällä ja
syksyllä) sekä tarvittessa siistiä Domus-klubi palkkiota vastaan. Siistimisringin tarkoituksena
on parantaa klubin viihtyvyyttä ja kehittämismahdollisuuksia. Tamyn talousarviossa Domusklubin
siivoukseen on varattu 600 € järjestöille ja 200 € hankintoihin.
Haku siivousrinkiin aloitettiin 6.2. ja hakemuksia saatiin riittävästi jo ensimmäisen
hakuvuorokauden aikana. Siivousrinkiin valitaan neljä järjestöä hakemusten
saapumisjärjestyksessä. Ensimmäisinä siivousrinkiin hakivat Freezebees, Kulttuuriyhdistys
Keri, Staabi ja UDK.
Liite: Tuodaan kokoukseen.
Esitys: Hallitus valitsee siivousrinkiin seuraavat järjestöt: Freezebees, Keri, Staabi ja UDK ja
päättää siivousringin sopimuspohjasta liitteen mukaisesti.
Päätös:
9. Yhdistysaseman purkaminen: ISOT ry
Asia: ISOT ry on ilmoittanut 7.2.2017, että yhdistyksen toiminta on loppunut toimijoiden
puutteen vuoksi. Tämän johdosta myös Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen asema
purkautuu.
Liite:
Esitys: Hallitus päättää purkaa ISOT ry:n yhdistysaseman ja jv-asiantuntija poistaa ISOT:in
Tamyn yhdistysluettelosta.
Päätös:
G) Pääsektori
10. Saapuneet kutsut
Asia: 1) Salus ry:n 8.2. pöydätty kutsu. Salus ry juhlii vuosijuhliaan 31.3.2017. Illalliskortti
maksaa 70 euroa ja ilmoittautuminen päättyy 5.3.2017.
2) JYY juhlii 83-vuotisjuhliaan 25.3.2017. Illalliskortti maksaa 90 euroa.
Ilmoittautuminen päättyy 28.2.
3) ISYY juhlii 7-vuotisjuhliaan 18.3. Illalliskortti maksaa 90 euroa ja ilmoittautuminen
päättyy 28.2.
Liite: kutsut
Esitys: Hallitus päättää kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.
Päätös:
Muut
11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello
Mikko Lampo Sanni Pietilä
Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


Edustajisto

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ESITYSLISTA
Edustajisto Aika: 8.2.2017 klo 17.30
Paikka: Tampereen yliopisto, Arvo F114
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liiteet 1 ja 2
Ylioppilaskunnan pääsäännön 15. § mukaan:” Edustajiston kokouskutsu on
lähetettävä tai muutoin toimitettava kirjallisesti edustajiston jäsenille ja ilmoitettava
ainakin ylioppilaskunnan ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta, lähettämis- ja kokouspäivä mukaanluettuina”.
Ylioppilaskunnan pääsäännön 15. §:n mukaan: "Edustajisto on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet (1/2) edustajiston jäsenistä mukaanlukien puheenjohtaja tai
vähintään toinen varapuheenjohtajista on läsnä."
Edustajiston työjärjestyksen 2. §:n mukaan: "Edustajiston kokouksesta estyneen
edustajiston jäsenen tilalle kutsuu ko. edustajistoryhmän puheenjohtaja varajäsenen
vaalijärjestyksen 33 §:ssä mainittujen keskuudesta.
Edustajistoryhmän puheenjohtajan tulee kutsua varajäsenet tilapäisesti edustajiston
kokouksesta estyneiden jäsenten tilalle, mikäli mahdollista, vertausluvun mukaisessa
järjestyksessä.
Eron myöntämisestä ja varajäsenen kutsumisesta vaalijärjestyksen 33 §:n mukaisesti
tulee edustajiston päättää sen kokouksen alussa, jota ennen eroa on pyydetty."
Edustajiston työjärjestyksen 10. §:n mukaan ” Edustajiston kokouksissa on
puheoikeus edustajiston jäsenten lisäksi myös hallituksen jäsenillä ja
ylioppilaskunnan työntekijöillä. Edustajisto voi erikseen myöntää puheoikeuden myös
muille läsnäoleville.”
Etukäteen esteestä ilmoittivat: Tuomas Koivisto.
Kutsu lähetetty 2.2., kutsu ilmoitustaululla 2.2.
Päätös:
3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden nimeäminen
Esitys: Nimetään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös:
4 Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi
Päätös:
5 Ilmoitusasiat
• Hallituksen selonteko
6 Määräaikaisen poissaolo-oikeuden myöntäminen
Asia: Edustajiston työjärjestyksen 2§:n mukaan ” Edustajisto voi myöntää määräaikaisen
poissaolo-oikeuden sitä hakeneelle edustajiston jäsenelle, joka menettää korkeintaan
vuodeksi vaalikelpoisuutensa. Kirjallinen hakemus perusteluineen on toimitettava
ennen vaalikelpoisuuden menettämistä pääsihteerille. Edustajisto päättää
määräaikaisista poissaolo-oikeuksista viimeistään ensimmäisessä kokouksessa
poissaolo-oikeuden alkamisesta. Milloin edustajiston jäsenelle myönnetään
määräaikainen poissaolo-oikeus tai hänet valitaan ylioppilaskunnan hallitukseen,
kutsutaan hänen varajäsenensä vertausluvun mukaisessa järjestyksessä
edustajistoon siihen saakka, kunnes poissaolo-oikeus tai hallituksen jäsenyys
päättyy.”
Edustajiston jäsenet Volmari Ojanen, Sonja Julkunen, Janne Vikman, Sampo
Keuramo ja Mikko Vesterinen ovat pyytäneet määräaikaista poissaolo-oikeutta.
Esitys: Edustajisto myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Volmari Ojaselle 30.4.2017
asti, Sonja Julkuselle, Sampo Keuramolle ja Janne Vikmanille 31.7.2017 asti sekä
Mikko Vesteriselle 30.6.2017 asti.
Päätös:
7 Vaalikelpoisuuden menettäminen
Asia: Vaalijärjestys 6§: Vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi on jokainen äänioikeutettu,
jollei ylioppilaskunnan säännöissä toisin määrätä. Pääsääntö 9§: Ylioppilaskunnan
vaaleissa ja jäsenäänestyksissä on äänioikeus yliopistoon läsnä olevaksi
ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä
Edustajiston jäsen Maggie Nurminen ja varajäsen Anni Heinälä ovat päättäneet
opintonsa. Otto Vainio ei ole ilmoittautunut läsnä olevaksi yliopistoon.
Esitys: Edustajisto toteaa Maggie Nurmisen, Anni Heinälän ja Otto Vainion menettäneen
vaalikelpoisuutensa ja näin eronneen edustajistosta.
Päätös:
8 Ville Vuorion eronpyyntö Liite 3
Asia: Edustajiston varajäsen Ville Vuorio on pyytänyt eroa edustajiston varajäsenyydestä.
Liitteenä eronpyyntö
Esitys: Edustajisto myöntää eron Ville Vuoriolle edustajiston varajäsenyydestä.
Päätös:
9 Yliopistokollegion täydentäminen Liite 4
Asia: Kollegio on yliopiston lakisääteinen toimielin, jossa opiskelijoilla on johtosäännön
mukaan 15 varsinaista ja 15 varajäsentä. Kollegion varsinainen opiskelijaedustaja
Riikka Jauhiainen on pyytänyt eroa. Kopoasiantuntija avasi haun ajalle 16.1. –
29.1.2017. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli yhteensä kaksi
kappaletta. Opiskelijaedustajien valintaohjesäännön mukaan päätöksen kollegion
jäsenten valinnasta tekee edustajisto hallituksen esityksestä. Kollegion toimikausi
kestää 31.12.2017 saakka.
Opiskelijaedustajien valinnassa vaikuttavat seuraavat opiskelijavalintaohjesäännössä
ja vuotuispäätöksessä 2017 määritellyt kriteerit: kokemus tehtävään liittyvästä
luottamustehtävästä, motivoituneisuus tehtävään, sukupuoli- ja yksikkö-/tutkintoohjelmajakauma.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee Anna Ojalahden kollegion varsinaiseksi
jäseneksi Riikka Jauhiaisen tilalle.
Päätös:
10 TOAS:n valtuuskunnan Tamyn edustajien nimeäminen
Asia: Tamyn edustajisto nimeää kahdeksan (8) varsinaista jäsentä varajäsenineen TOAS:n
valtuuskuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan tehtävänä on mm.
hyväksyä talousarvio- ja tilinpäätös sekä päättää säätiön säännöistä.
Tehtävään pystyi hakemaan 29.1. asti vapaamuotoisella sähköpostilla. Esityksen
tekemisessä pyrittiin huomioimaan sekä edustajistoryhmien valtasuhteet sekä
sukupuolijakauma. Tehtävään kiinnostuneiksi ilmoittautuivat: Oona Haimi, Mikko
Aaltonen, Katariina Kojo, Ville Rantala, Linda Riihimäki, Julius Tavasti ja Iina Vilen.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee TOASin valtuuskuntaan seuraavat
kahdeksan varsinaista ja heille kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä.
Varsinainen Vara
Oona Haimi Suvi Mäkeläinen
Mikko Aaltonen Janne Kajander
Katariina Kojo Soile Koski-Aho
Ville Rantala Mikko Lampo
Linda Riihimäki Suvi Parhankangas
Julius Tavasti Sanni Lehtinen
Iina Vilen Ilona Taubert
Venla Monter Olli Ruotsalainen
Päätös:
11 Ylioppilastalosäätiön valtuuskunnan Tamyn edustajien nimeäminen
Asia: Tamyn edustajisto valitsee kaksitoista (12) jäsentä varajäsenineen Tampereen
ylioppilastalosäätiön valtuuskuntaan. Valtuuskunnan tehtävänä on mm. päättää
säätiön hallituksen jäsenten valinnasta.
Tehtävään pystyi hakemaan 29.1. asti vapaamuotoisella sähköpostilla. Esityksen
tekemisessä pyrittiin huomioimaan sekä edustajistoryhmien valtasuhteet sekä
sukupuolijakauma
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee Ylioppilastalosäätiön valtuuskuntaan
seuraavat 12 varsinaista jäsentä ja heille 12 henkilökohtaista varajäsentä ja
täydentää puuttuvat jäsenet kokouksessaan
Varsinainen vara
Katariina Kojo
Julius Tavasti
Mikko Lampo
Suvi Mäkeläinen
Janne Kajander
Suvi Parhankangas
Soile Koski-Aho
Venla Monter
Sanni Lehtinen
Ilona Taubert
Päätös:
12 Keskusvaalilautakunnan nimittäminen
Asia: Tamyn sääntöjen mukaan: ”Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee kalenterivuodeksi
vaalien toimittamista varten keskusvaalilautakunnan, jonka puheenjohtajana toimii
edustajiston puheenjohtaja ja hänen varallaan edustajiston I tai II varapuheenjohtaja,
mainitussa järjestyksessä. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu lisäksi kuusi (6)
ylioppilaskunnan äänioikeutettua jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen
varajäsen.
Keskusvaalilautakuntaan ei saa kuulua vaaliliiton vaaliasioitsija tai hänen varallaan
oleva henkilö.
Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri.
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja
vähintään kolmen (3) muun jäsenen läsnä ollessa.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet saavat tehtävistään edustajiston
talousarviossa määräämän palkkion.”
Edustajiston tulee nimetä uusi keskusvaalilautakunta toimittamaan syksyllä 2017
pidettävät edustajistovaalit.
Tehtävään on voinut hakea 29.1. asti vapaamuotoisella sähköpostilla. Esitystä
tehtäessä pyritään huomioimaan sekä edustajistoryhmien valtasuhteet sekä
sukupuolijakauma.
Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se valitsee keskusvaalilautakunnan jäseniksi
seuraavat kuusi henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja täydentää puuttuvat
jäsenet kokouksessaan
varsinainen vara
Henrik Jaakkola
Melina Kukkonen
Päätös:
13 Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien eronpyynnöt
Asia: Edustajiston puheenjohtaja Kaisa Partanen on pyytänyt eroa edustajiston
puheenjohtajan tehtävästään. Myös edustajiston ensimmäinen varapuheenjohtaja
Joel Kontiainen ja toinen varapuheenjohtaja Sampo Keuramo ovat pyytäneet eroa
tehtävistään.
Esitys: Edustajisto päättää eron myöntämisestä Kaisa Partaselle edustajiston
puheenjohtajan tehtävästä, Joel Kontiaiselle ensimmäisen varapuheenjohtajan
tehtävästä sekä Sampo Keuramolle toisen varapuheenjohtajan tehtävästä.
Päätös:
14 Edustajiston puheenjohtajan vaali
Asia: Mikäli edustajisto myöntää Partaselle eron tehtävästään, tulee sen valita
keskuudestaan uusi puheenjohtaja. Vaalikelpoisia ovat kaikki, jotka ovat edustajiston
varsinaisia jäseniä.
Esitys: Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
Päätös:
15 Edustajiston I ja II varapuheenjohtajan vaali
Asia: Mikäli edustajisto myöntää Kontiaiselle ja Keuramolle eron, tulee sen valita
edustajistolle I ja II varapuheenjohtaja. Vaalikelpoisia ovat kaikki, jotka ovat
edustajiston varsinaisia jäseniä.
Esitys: Edustajisto valitsee keskuudestaan I ja II varapuheenjohtajan.
Päätös:
16 Muut esille tulevat asiat
17 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
edustajiston puheenjohtaja pääsihteeri
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

-sali