Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Järjestökilpailu

Järjestökilpailu on jo perinteeksi muodostunut Tamyn järjestöjen toiminnan tukemis- ja kehittämismuoto. Aikaisempien vuosien kilpailuista, niiden aiheista ja palkituista järjestöistä voit lukea Tamypediasta. Vuonna 2015 kilpailu uudistui: Kilpailusta ovat nyt vetovastuussa Tamyn valiokunnat vuorollaan, ja aiheen mukaan kilpailu laajennetaan myös harrasteyhdistysten kilpailuksi. Kilpailun nimi muuttui myös tällöin ainejärjestökilpailusta järjestökilpailuksi.

Järjestökilpailu 2016: Järjestöjen välinen yhteistyö

Vuoden 2016 järjestökilpailun (23.5. - 16.10.2016) aiheena oli järjestöjen välinen yhteistyö. Ylioppilaskunta on jäsenistöään ja järjestöjään yhdistävä tekijä. Poikkitieteisen kulttuurin takaamiseksi eri alojen opiskelijoiden tulee kohdata toisensa. Varsinkin Tampere3:n lähestyessä yliopistomme opiskelijoiden keskinäinen yhteisöllisyys on tärkeä voimavara, mutta myös yhteistyötä esimerkiksi TTY:n ja Tamkon opiskelijoiden kanssa ei saa unohtaa. Lue lisää kilpailujulistuksesta.

Järjestökilpailun voittajaksi valittiin Interaktio ry.

Järjestöllä on monipuolista ja laajaa yhteistyötä useilla eri sektoreilla. Hakemus oli huolella laadittu ja konkreettiset esimerkit selvensivät yhteistyömuotojen kirjoa. Yhteistyö kattaa muun muassa kulttuuri-, työelämä- ja kansainvälisen sektorin, sekä laajan joukon erilaisia tapahtumia. Yhteistyökumppaneihin kuuluu laaja joukko Tamyn alaisia ainejärjestöjä, mutta yhteistyötä on myös yli korkeakoulurajojen esimerkiksi joidenkin TTY:n kiltojen kanssa. Poikkitieteelliseen yhteistyöhön kuuluu joitakin pidempiaikaisia perinteitä, mutta myös uusia yhteistyömuotoja on kehitetty kuluneen vuoden aikana. Hakemuksessa reflektoitiin myös jäsenistön asennetta yhteistyötä kohtaan.

Toiselle sijalle ylsi Boomareiden Olutseura (BOSA ry).

Järjestön koko toiminta edistää poikkitieteellistä kulttuuria erinomaisesti. BOSA on perustamisestaan asti onnistunut jatkuvasti laajentamaan jäsenistöään muun muassa tehokkaan tiedotuksensa ansiosta. BOSA järjestää matalan kynnyksen poikkitieteellisiä tapahtumia ja toimii siten ainejärjestöjen kohtaamispisteenä. Tapahtumiin kuuluu niin säännöllisiä olut- ja juomailtoja kuin suurempia poikkitieteellisiä tapahtumia ja excursioita. BOSA on myös vieraillut ainejärjestöjen tapahtumissa. Lisäksi markkinointiyhteistyö ESN-järjestöjen kanssa on tuonut järjestön myös vaihtareiden tietoisuuteen. Tamyn jäsenistön lisäksi harrastejärjestö on saanut jäseniä myös TTY:ltä ja TAMK:lta. Lisäksi BOSA myös tekee yhteistyötä muiden kaupunkien olutseurojen kanssa.

Järjestökilpailun voittajat valitsi Tamyn järjestövaliokunta ja voittajat julistettiin Tamyn syntymäpäivillä 11.11.2016.

Interaktio ry sai palkinnoksi 250€ toimintarahaa ja BOSA ry 100€ toimintarahaa.

***

 

Järjestökilpailu 2015: Järjestöt päihteetöntä kulttuuria edistämässä

Vuoden 2015 järjestökilpailun (31.8.–25.10.2015) aiheena oli päihteettömyys järjestön toiminnassa ja vetovastuussa hyvinvointivaliokunta. Tamyn toiminnassa ei-alkoholikeskeisyys on tärkeä toimintaa määrittelevä tekijä. Millaisia päihteettömiä tapahtumia ja perinteitä järjestöllä on? Kuinka päihteettömyyden huomioimien näkyy järjestön tapahtumissa? Millä tavalla päihteidenkäytöstä/päihteettömyydestä viestitään? Millä tavalla jäsenten turvallisuudesta huolehditaan alkoholinkäyttöä sisältävissä tapahtumissa? Lue lisää vuoden 2015 kilpailujulistuksesta.

Järjestökilpailun voittajaksi valittiin Interaktio Ry.

Järjestön hakemus oli monipuolinen ja huolella laadittu. Ainejärjestön päihteetön toiminta on hyvin monipuolista. Se koostuu muun muassa liikunnasta, kulttuurista ja elokuvista sekä erilaisista vapaamuotoisista tapahtumista, sekä toistuvista että kertaluontoisista. Päihteettömyys on otettu laajasti huomioon ainejärjestön toiminnassa esimerkiksi sitsikulttuurissa. Interaktio Ry erottui muista hakijoista edukseen, sillä hakemuksen perusteella vaikuttaa siltä, että päihteettömyyteen on paneuduttu.  Erityiskiitoksen Interaktio Ry saa siitä, että päihteettömyyden edistämiseksi on tehty työtä ja siinä on kehitytty. Järjestö on mukana esimerkiksi syrjinnästä vapaa alue –kampanjassa. Lisäksi korostui alkoholin roolin vähäisyys toiminnassa; myös ei-päihteettömät tapahtumat pyritään järjestämään niin, ettei alkoholi ole pääteema. Interaktio Ry oli sisällyttänyt hakemukseensa myös pohdintaa opiskelijoiden alkoholikulttuurista.

Toiseksi parhaaksi kilpailussa valittiin UDK. UDK:n hakemus osoitti niin ikään, että päihteettömiä tapahtumia on tarjolla runsaasti ympäri vuoden. UDK:n toiminnassa positiivista oli erityisesti se, että päihteettömyys oli onnistuttu ulottamaan myös perinteisesti alkoholikeskeisiin tapahtumiin, kuten mökkeilyyn. Päihteettömyyden ja päihteiden käytön välistä vastakkainasettelua halutaan vähentää. Hakemuksesta jäi kuva, että kaikkien opiskelijoiden on helppo osallistua aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin kokematta tulevansa syrjityiksi.

Kunniamaininnan Hyvinvointivaliokunta antaa Kopula Ry:lle. Järjestö oli teettänyt kyselyn ja kartoittanut sen avulla opiskelijoiden suhtautumista päihteettömiin tapahtumiin. Tämä osoittaa, että järjestöllä on kiinnostusta aihetta kohtaan ja että päihteettömyys otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.

Interaktio Ry saa palkinnoksi 250 euroa toimintarahaa. UDK palkitaan 100 eurolla.

Kilpailun voittajat julkistettiin vuosijuhlaviikolla 12.11.2015 järjestetyillä Tamyn sitseillä, jonne voittajajärjestöjen edustajat kutsuttiin.

Tänä vuonna kilpailu oli ensimmäistä kertaa avoinna myös muille kuin ainejärjestöille. Hakemuksia saatiin myös harrastejärjestöiltä.

***

Ainejärjestökilpailu 2014: Ainejärjestöt yhteiskäytön edelläkävijoinä

Vuoden 2014 ainejärjestökilpailun (1.8.–31.10.2014) aiheena oli ainejärjestön tai sen jäsenten omistamien tavaroiden yhteiskäyttö. Millaisia tavaroita ainejärjestöillä on tällä hetkellä käytössään ja millaisin keinoin ainejärjestöt kannustavat jäseniään tavaroiden yhteiskäyttöön?  Lue lisää vuoden 2014 kilpailujulistuksesta.

Voittajaksi valittiin Pointer ry

Pointerin kilpailuraportissa raatia vakuutti yhteiskäytön monipuolisuus sekä käytännöllisyys. Palvelut ovat yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä sekä toiselle yhdistykselle ja yksittäiselle opiskelijalle, ja vastaavat jäsenten tarpeisiin. Kampusfillarit ovat arkea helpottava ja ekologinen tapa jakaa yhdistyksen omaisuutta yhteiseen käyttöön. Lisäksi jäsenten vapaa-ajan käyttöön on tarjolla erilaisia edullisia harrastevälineitä, kuten frisbeegolfkiekkoja. Yhdistysten toimintaa jouhevoittamaan voidaan osa toimistotarvikkeista, kuten laminointilaite tai tarraleimasin jakaa sen sijaan, että jokaisella Porin ainejärjestöllä olisi omat toimistotarvikkeet. Tälläisella tavaroiden yhteiskäytöllä voidaan myös parantaa järjestöjen välistä toimintaa. Kaiken kaikkiaan raati kiinnitti huomiota siihen, että Pointerin käytännöistä on mahdollista muidenkin järjestöjen ottaa mallia tavaroiden ja palveluiden yhteiskäyttöön. Pointer ry valittiin ainejärjestökilpailun ylivoimaiseksi voittajaksi.

Palkkioksi Pointer ry saa kunniakirjan sekä 350 euroa toimintarahaa.

Voittaja julkistetaan Tamyn 89-vuotissyntymäpäivillä 7.11.2014. Kilpailuraadissa toimivat Tamyn hallituksen ympäristövastaava Leeni Herrala, sosiaalipoliittinen sihteeri Laura Talvitie sekä järjestö- ja viestintäsihteeri Virve Valtonen.

Ainejärjestökilpailu 2013: Ainejärjestöt vertaisoppimisen mahdollistajina

Vuoden 2013 ainejärjestökilpailun (1.8.–31.10.2013) aiheena oli vertaisoppiminen ja yhteisöllinen opiskelu. Millaisin keinoin ainejärjestönne on edistänyt vaihtoehtoisia oppimismenetelmiä luomalla opiskelijalähtöisiä opiskelutapoja opettajajohtoisen luento-opetuksen tai kirjatenttien vastapainoksi? Miten olette monipuolistaneet yhteisöllisten oppimismenetelmien kirjoa oppiaineessanne, sivuaineessanne tai yksikössänne? Lue lisää vuoden 2013 kilpailujulistuksesta.

Palkitut vuonna 2013

Voittajaksi valittiin Interaktio ry. Interaktion kilpailuraportissa raatia vakuutti monipuolisuus vertaisoppimismenetelmien käytössä. Interaktio on edistänyt vertaisoppimista muun muassa valmennuskurssillaan, sumppia ja sosiologiaa -keskustelutilaisuuksissa sekä luentoja korvaavien lukupiirien käytössä. Esitellyt toimintamuodot ovat omiaan tutustuttamaan opiskelijat opiskelijalähtöisiin oppimismenetelmiin sekä yksittäisen kurssin sisällä että kurssien ulkopuolella syventäen oman tieteenalan ymmärrystä ja motivoiden opiskelussa. Eri menetelmät tavoittavat laajan joukon opiskelijoita ja ovat sovellettavissa myös muissa järjestöissä tai oppiaineissa. Lukupiirien soveltamisesta Interaktion viesti muidenkin ainejärjestöjen toimintaan on tämä:

1) Keskustelkaa opetushenkilökunnan kanssa ja esittäkää vaihtoehtoja, jotka koette omaa
vertaisoppimistanne tukeviksi - motivaationne tekee kyllä vaikutuksen epäileväisempäänkin
lehtoriin ja kokemusten vahvistamilla lukupiirikäytännöillä laajennatte oppimisen muotoja ja
mahdollisuuksia omalla alallanne myös tuleville opiskelijasukupolville.

2) Lukupiirien ei tarvitse olla opintopisteisiin tähtääviä suorituksia. Lukukokemuksesta
keskusteleminen kiinnostavan teoksen äärellä voi olla hyvin antoisaa ilman opintopisteitäkin.
Eikä teoksen tarvitse silloin olla opetusohjelman mukainen vaikka sitä käsiteltäisiinkin
arkikeskustelua analyyttisemmin. Miksei lukupiiriä voisi viritellä kiinnostavan sarjakuva-albumin
tai elokuvasarjankin ympärille?


Palkinnoksi Interaktio saa kunniakirjan sekä 250 euroa toimintarahaa.

Toiseksi sijoittui Cortex ry, joka huomioi opiskelijoiden tarpeen aktivoivempia ja vuorovaikutteisempia opiskelutapoja kohtaan ja on muutaman vuoden ajan kompensoinut passivoivaa yliopisto-opiskelua järjestämällä itse opintotoimintaa. Raati vaikuttui Cortexin systemaattisesta tavasta taata ensimmäisen vuoden opiskelijoille mahdollisuus opintopiireihin perus- ja aineopintoja suorittaessaan sekä vanhempien opiskelijoiden aktiivisuudesta näitä järjestäessään. Cortexin opintopiiritoiminta on oiva esimerkki siitä, miten opiskelijalähtöinen oppimismenetelmä tuo lisäarvoa sekä opittavaan sekä yhteisöllisyyteen: opintopiirien taustalla on periaate, että opiskelijat saadaan helpommin aktivoitua pienemmissä ryhmissä ja he itse pääsevät opettamaan toisilleen kurssien sisältöä. Tiedon prosessointi ja oppiminen on tehokkuudeltaan aivan eri luokkaa, kun opiskelijat pääsevät itse jakamaan tietojaan. Kun opintopiireihin luodaan turvalliset ja kannustavat olosuhteet, opiskelijoiden osallistumiskynnys on matala ja täten heidän on helppoa ja mielekästä osallistua keskusteluun ja ryhmätöihin. - - - Opintopiirien on huomattu myös myötävaikuttavan ystävyyssuhteiden syntymistä sekä niiden positiivinen vaikutus näkyy oppimistulosten lisäksi myös opiskelijoiden viihtyvyydessä. Palkinnoksi Cortex ry saa 100 euroa toimintarahaa.

Raati halusi kiittää myös TLK ry:tä ja Oka ry:tä uudenmuotoisesta ainejärjestöjen välisestä yhteistyöstä. Tapa, jossa järjestö kouluttaa toista omasta osaamisalueestaan ja vastavuoroisesti toinen omastaan, on esimerkillinen. TLK ry ja Oka ry järjestävän yhteistyössä koulutusillan, jossa TLK kouluttaa okalaisia ensiavusta ja Oka vastavuoroisesti reflektoi kouluttajien koulutusta.

Voittajalle ojennetaan kunniakirja Tamyn 88-vuotissyntymäpäivillä 22.11.2013. Kilpailuraadissa toimivat Tamyn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Anne Soinsaari, koulutuspoliittinen sihteeri Joachim Kratochvil sekä järjestö- ja viestintäsihteeri Virve Valtonen.