Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Opiskelijaedustaminen

 

Haettavana olevat tehtävät

Mitä ja ketä ovat hallopedit eli opiskelijaedustajat?
Haku opiskelijaedustajaksi ja hakuohjeet
Perehdytys ja yhteydenpito Tamyyn
Eroaminen ja opiskelijaedustajan vaihtaminen

Haettavana olevat tehtävät

Avoinna olevat opiskelijaedustajan tehtävät löytyvät verkkosivujen osiosta Avoimet tehtävät.

Mitä ja ketä ovat hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat?

Yliopiston tärkeimmissä päättävissä elimissä on kolmikanta edustus, joka takaa edustajat niin opiskelijoille, henkilökunnalle kuin professoreillekin. Koulutukseen liittyvän edunvalvonnan tehokkuuden ja toimivuuden mahdollistavat aktiiviset opiskelijaedustajat. Heidät valitsee tehtäväänsä joko ylioppilaskunta tai aine/yksikköjärjestö. Opiskelijaedustajien tärkein tehtävä on selvittää ja tuoda esiin opiskelijoiden näkökulma opetuksen ja yliopistoyhteisön kehittämiseen.

Ylioppilaskunnan edustajisto tai hallitus valitsee opiskelijaedustajat yliopistolain  ja yliopiston johtosäännön määrittämiin toimielimiin:

  • Yliopiston hallitus ja kollegio, tieteenalayksiköiden johtokunnat, erillisyksiköiden neuvottelukunnat, opintotukilautakunta, yliopistopalveluiden neuvottelukunta, opetusneuvosto ja muutoksenhakulautakunta.
  • Lisäksi ylioppilaskunta tekee valinnat koko yliopistoa käsitteleviin työryhmiin.
  • Ylioppilaskunnan nimitykset tekee suurimmaksi osaksi Tamyn hallitus edustajiston määrittelemän valintaohjesäännön mukaisesti ja aine- ja yksikköjärjestöjä konsultoiden. Kollegion ja hallituksen opiskelijajäsenistä päättää ylioppilaskunnan edustajisto.

Aine- tai yksikköjärjestö tekee valinnat tieteenalayksikön valmisteleviin työryhmiin:

Lista Tamyn opiskelijaedustajista löytyy opiskelijaedustajat -osiosta. Opiskelijaedustajia valitaan myös Tamyn sisaryhteisöihin, joista voi lukea lisää Tamyn edustukset -osiosta.

Hallinnon opiskelijaedustajana eli hallopedina pääsee vaikuttamaan opiskelijoita koskeviin asioihin hyvin konkreettisesti ja suoraan. Opiskelijat ovat oman alansa opetuksen asiantuntijoita, sillä opintojensa myötä heille syntyy käsitys toimivasta opetuksesta ja ohjauksesta. Tätä näkemystä tarvitaan kaikissa opetuksen kehittämistä koskevissa työryhmissä. Opiskelijaedustajalle luottamustehtävässä toimiminen antaa erinomaista kokemusta monista työelämänkin perustaidoista. Lisäksi luottamustehtävissä toimimisesta voi hakea opintopisteitä, joita voidaan opintoihin sisällyttää yhteensä enintään 10 opintopistettä. Rehtorin päätöksessä kerrotaan yleiset linjat, yksiköiden sivuilta tulisi löytyä tarkempi yksikkökohtainen ohjeistus. Lisäksi yksikön johtokunnissa ja erillisyksiköiden neuvottelukunnissa työskentelevät hallopedit saavat kokouspalkkion.

Haku hallinnon opiskelijaedustajaksi

Avoimet haut ylioppilaskunnan päättämiin opiskelijaedustajapaikkoihin löydät Avoimet tehtävät -osiosta. Lue ensin hakuohjeet ja täytä sen jälkeen sähköinen hakulomake.

Hakuohjeet

Valintoja sääntelee opiskelijaedustajien valintaohjesääntö. Opiskelijaedustajan tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli haet useampaa tehtävää, täytä jokaiseen tehtävään erillinen lomake. Lomakkeen käyttö edellyttää voimassa olevaa yliopiston peruspalvelutunnusta ja ylioppilaskunnan jäsenyyttä. Painettuja lomakkeita, muita hakuvaihtoehtoja tai tarkempia ohjeita voi tarvittaessa tiedustella ylioppilaskunnan koulutuspoliittiselta sihteeriltä. Hakemusten on hakutavasta riippumatta oltava perillä ylioppilaskunnassa määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Perehdytys ja yhteydenpito Tamyyn

Riippumatta toimielimestä tai työryhmästä, uuden opiskelijaedustajan oikeuksiin kuuluu perehdytys tehtäväänsä sekä edelliseltä edustajalta että toimielimen/työryhmän puheenjohtajalta. Edeltäjän kanssa kannattaa sopia yhteisestä tapaamisesta ja perehdytyksestä. Mikäli edeltäjä ei ole tuttu, voi hänen tietonsa saada koulutuspoliittiselta asiantuntijalta.Työryhmän aloittaessa toimintansa puheenjohtajan tulee käydä läpi yleiset toimintaperiaatteet.

Myös Tamy  kouluttaa ja perehdyttää hallinnon opiskelijaedustajia noin kolme kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään yhteisiä tapaamisia Tamyn, ainejärjestöjen ja hallopedien kesken, jossa hallopedit ja ainejärjestöjen edustajat voivat tutustua toisiinsa ja keskustella yhteisistä asioista. Vuonna 2011 julkaistiin perehdytysmateriaalia hallinnon opiskelijaedustajille. Hallopediopas löytyy Tamypediasta.

Yhteydenpito ylioppilaskuntaan

Tamyn koposektori ja kopoasiantuntija pitävät yhteyttä hallopedeihin ja tiedottavat ajankohtaisista asioista sähköpostilistojen kautta. Listojen kautta voi myös pitää yhteyttä muiden yksiköiden hallopedeihin. Hallopedien tulee liittyä heille tarkoitetulle halloped-listalle lähettämällä viestiä kopoasiantuntijalle. Hallopedien kannattaa seurata myös kopoasioita yleisemmin Tamyn kopo-lista(at)uta.fi kautta (liittyminen sähköpostilistat-osiosta).

Koulutuspoliittiseen asiantuntija on Tamyssa hallopedejä varten ja auttaa, neuvoo ja perehdyttää mielellään - olkaahan siis yhteyksissä!

Tehtävästä eroaminen ja opiskelijaedustajan vaihtaminen

Opiskelijaedustajan tehtävä on luottamustoimi, jota tulee lähtökohtaisesti hoitaa toimikauden loppuun asti. Tehtävässä ei kuitenkaan voi toimia, jos menettää opiskelijaedustajan kelpoisuuden. Toisinaan voi muistakin syistä ilmetä tarvetta edustajien vaihtamiseen kesken kauden.

Eroaminen tehtävistä kelpoisuuden menettämisen vuoksi

Mikäli opiskelija menettää kelpoisuutensa toimia hallopedina, hänet katsotaan eronneeksi tehtävästä. Kelpoisuuden menettämiseen johtavia tilanteita ovat muun muassa valmistuminen, poissaolevaksi kirjoittautuminen (esimerkiksi vaihto-opiskelun vuoksi) sekä työsuhteen solmiminen yliopistoon.

Suositeltavaa on, että esteen sattuessa hallopedi ottaa yhteyttä kyseisen toimielimen sihteeriin ja ylioppilaskuntaan ja pyytää eroa itse. Eropyyntö tehdään lähettämällä kopoasiantuntija vapaamuotoinen sähköposti, joka sisältää eron syyn ja tiedon siitä, mistä päivämäärästä alkaen eroa pyydetään. Tamyn hallitus valitsee toimielimeen tilalle uuden edustajan. Erosta olisi hyvä ilmoittaa viimeistään kuukautta ennen kaavailtua lopettamispäivämäärää, jotta tilalle ehditään etsiä uusi edustaja.

Muu este kokouksiin osallistumisessa

Jos kelpoisuusehdot täyttävä henkilö on henkilökohtaisista syistä estynyt osallistumaan kokouksiin, hänen ei tarvitse luopua paikastaan. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kiire, sairastuminen, työllistyminen, muutto tai muut elämäntilanteen muutokset.

Esteen sattuessa varsinaisen jäsenen tulee ilmoittaa oman toimielimen sihteerille aikajakso, jolloin ei pääse osallistumaan kokouksiin. Tällöin kokouspaperit postitetaan suoraan varajäsenelle. Lisäksi esteestä tulee tiedottaa omalle varsinaiselle tai varajäsenelle, jotta tämä voi varautua osallistumaan kokouksiin. Mikäli molemmat ovat pidemmän aikaa estyneitä, kannattaa ottaa yhteyttä koposihteeriin ja neuvotella, miten tilanteessa menetellään.

Lähtökohtaisesti pyritään ratkaisuun, jossa opiskelijaedustus pystytään hoitamaan toimielimeen jo nimettyjen edustajien kesken, mutta myös vaihdosten tekeminen on mahdollista.

Opiskelijaedustajien vaihtaminen kesken kauden

Paikasta luopuvan opiskelijaedustajan tilalle ei ole mahdollista suoraan vaihtaa uutta jäsentä, koska suurimmassa osassa hallopedien nimityksiä on käytettävä avointa hakumenettelyä. Kun edustaja on ensin pyytänyt eroa toimielimestä, vapautuva paikka julistetaan hakuun. Sen jälkeen Tamyn hallitus nimittää uuden edustajan saapuneiden hakemusten perusteella.

Toimielinten kokoonpanoon on kuitenkin mahdollista tehdä muutoksia, joissa edustajat jatkavat siinä tehtävässä, johon heidät on alunperin nimitetty. Saman toimielimen varsinaiset jäsenet voivat esimerkiksi vaihtaa varajäseniä päikseen. Muutoksista päättää Tamyn hallitus, joten niistä on neuvoteltava etukäteen koposihteerin kanssa.

Muutokset epävirallisiin toimielimiin

Kaikki opiskelijaedustajien paikat eivät ole Tamyn päättämiä. Esimerkiksi yksiköiden johtoryhmiin, opetussuunnitelmatyöryhmiin, virantäyttöryhmiin ja vastaaviin epävirallisiin elimiin hakeutuminen on ainejärjestöjen ja yksittäisten henkilöiden vastuulla. Opiskelijat hoitavat itse niin ikään mahdolliset henkilömuutokset näissä työryhmissä. Jos et ole varma jonkin instanssin nimeämiskäytännöstä, ota yhteyttä yksikön henkilökuntaan tai kopoasiantuntijaan.