Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Opiskelijan oikeudet

Tälle sivustolle on koottu opiskelijoita koskevia oikeuksia.

Lista ei ole kaiken kattava, mutta tarjoaa viitteitä periaattellisista ja käytännöllisistä oikeuksista, joita Tampereen yliopiston tulee tarjota sen opiskelijalle. Lista on työkalu rakentavalle dialogille opiskelijoiden ja yliopiston henkilöstön välillä. Usein parhaan mahdollisen lopputuloksen omien oikeuksien ajamiseen saa keskustelemalla ja perustelemalla oma kanta mahdollisimman seikkaperäisesti ollen samalla avoin vasta-argumenteille.

 

Lista oikeuksista täydentyy ajan mittaan ja lainsäädäntöön sekä yliopiston sääntöihin pohjautuvia täydennyksiä oikeuksiin voi lähettää sähköpostitse Tamyn koulutupoliittiselle asiantuntijalle ja sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle. Asiantuntijat myös auttavat opiskelijoita omien oikeuksien ajamisessa. Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Yliopistoyhteisö muodostuu kolmesta osapuolesta: opetus- ja tutkimushenkilöstö, muu henkilöstö ja opiskelijat. Kaikilla osapuolilla on oikeuksiensa lisäksi omat velvollisuutensa suhteessa toisiin yhteisön jäseniin, jotta yliopistosta tulee mahdollisimman hyvä paikka toteuttaa yliopiston tehtäviä " ... edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta." (Yliopistolaki 2 §).

 

Hyvän yliopistoyhteisön periaatteista ja velvotteista voit lukea lisää yliopiston intrasta.

 

Lyhyt listaus opiskelijoiden oikeuksista:

 

Sinulla on opiskelijana oikeus:

Saada opinto-ohjausta. (Yliopistolaki 40 §)

Olet opiskelijana oikeutettu opinto-ohjaukseen ja yliopistolla on velvollisuus järjestää sitä.

 

Opiskelijalle on erittäin tärkeää saada riittävästi opinto-ohjausta, jotta hän pystyy valitsemaan yliopiston laajasta oppiainevalikoimasta itselleen sopivimmat ja kiinnostavimmat valinnaiset opinnot. Hyvä opetus sisältää ohjausta, mutta jokaisen opiskelijan kannattaa käyttää rauhassa aikaa opintojensa kulun hahmottamiseen ja omien intressien pohtimiseen ja niistä keskustelemiseen ammattilaisten kanssa. Opinto-ohjauksen saaminen on myös ensisijaista sujuvan opintojen etenemisen ja oman oppimismotivaation ylläpitämiseksi. Ammattimaista opinto-ohjausta ei voida korvata opiskelijoiden omalla vertaisohjauksella, jonka rooli on aina yliopiston tarjoaman ammatillista opinto-ohjausta täydentävää. Valinnaiset kurssit auttavat opiskelijaa profiloimaan omaa osaamistaan ja markkinoimaan itseään sopivimmalle työnantajalle.

 

Opiskelijana olet myös oikeutettu opinnäytetöiden asialliseen ohjaukseen. Mikäli ohjauksesta vastaava henkilö osoittaa välinpitämättömyyttä opinnäytetyön ohjausta kohtaan, vaikka sen takia, ettei alkuperäinen ohjaaja ole opinnäytetyön aiheen asiantuntija, on opiskelija oikeutettu saamaan asianmukaista ohjausta toisaalta. Suunnitelmalliseen opinto-ohjaukseen kuuluu olennaisesti myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen, joka ei ole sitova, mutta jonka hyödyllisyys on kiistaton.

 

Opiskella joustavasti. (TaY:n tutkintosääntö 16 §, 23 § - 24 §, Yliopistolaki 41 §, 42 §)

Yliopiston on järjestettävä opinnot sujuvasti, jotta opiskelija pystyy valmistumaan tavoiteajassa. Tavoiteajat vaihtelevat aloittain. Voit toki tämän jälkeenkin hakea lisäaikaa opintojen suorittamiseksi. Lisäaikaa myönnetään tämän jälkeen minimissään puoli vuotta ja maksimissaan vielä kaksi vuotta.

 

Opetussuunnitelmiin on kirjattu useita moninaisia kurssien suoritusmuotoja, opiskelijan on mahdollista suorittaa kursseja kaikilla merkityillä suoritusmuotomahdollisuuksilla. Moninaisista joustavista suoritusmuodoista uusin lienee kurssien sähköisen tenttimisen mahdollisuus. Sinulla on myös oikeus suorittaa opintojasi kesälukukauden aikana. Tampereen yliopiston erityisvahvuutena on myös vapaa sivuaineoikeus, joten opiskelijoilla on paljon valinnanvaraa valinnaisissa opinnoissa.

 

Opiskella esteettömästi. (Suomen perustuslaki 6 §, Yhdenvertaisuuslaki 5 §, Yliopistolaki 37 a §TaY:n opintojen arviointisääntö 38 §, Vammaispalvelulaki 8 c §).

Opiskelijalla on oikeus suorittaa opintojaan esteettömästi ja saada omien opintosuoritusten arviointi suhteutettuna omiin esteisiin.

 

Suomen perustuslakiin on kirjattu yhdenvertaisuus yhtenä ihmisen perusoikeuksista. Tämä koskee esteettömyyttä opiskelussa. Ketään ei siis saa asettaa eri asemaan terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, vaan kaikille tulee taata yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun. Yhdenvertaisuuslaissa käsitellään tarkemmin myös koulutusta ja siinä kielletään syrjintä koulutuksen saamisessa. Lisäksi koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi ja työuralla etenemiseksi.

 

Mikäli opiskelijalla on todettu esteellisyys, omaan todettuun rajoitteisuuteen kuten aistivammaisuuteen tai luki- ja paniikkihäiriöihin on siis mahdollista saada yliopistolta poikkeusjärjestelyjä arviointikäytännöissä ja vaihtoehtoisia opintojen suoritustapoja kertoessaan ennakkoon omasta esteellisyydestä. Vaikeavammaisille ihmisille on myös taattu kunnan puolelta oikeus henkilökohtaiseen apuun. Löydät yliopiston esteettömyyssivut tästä linkistä ja lisätietoja saat myös Tamyn saavutettavuussivuilta.

 

Saada opintosuorituksesta tulos viimeistään kolmen viikon kuluessa. (TaY:n opintojen arviointisääntö 29 §, TaY:n tutkintosääntö 26 § - 28 §, TaY:n johtosääntö 13 §, 16 §) .

Tentin tai muun opintosuorituksen korjaamiseen saa mennä maksimissaan kolme viikkoa aikaa. Mikäli maksimiaika ylittyy, on opiskelijalla syystä oikeus vaatia arvosanaa opintosuorituksesta. Usein tenttitulokset tulevat ajallaan, ja jos arviointiaika ylittyy, usein taustalla on jokin inhimillinen tekijä, kuten sairastuminen. Kolmen viikon korjausaika pätee myös sähköisesti suoritettuihin tentteihin. Kesällä suoritetuilla opintosuorituksilla on kuitenkin pitempi arvosteluaika.

 

Saada oikaisu opintosuorituksen tai opinnäytetöiden arviointiin (Yliopistolaki 82 §, TaY:n johtosääntö 16 §, TaY:n tutkintosääntö 26 § - 28 §)

Mikäli opiskelija on tyytymätön opintosuorituksesta saatuun arvosanaan hän on oikeutettu hakemaan 14 päivän sisällä, alkaen siitä hetkestä jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset tietoonsa, oikaisua arviointiin opintosuorituksen arvioijalta. Opiskelija voi hakea aineopintoihin sisältyvään opinnäytteeseen oikaisua kirjallisesti oman tieteenalayksikön johtajalta. Mikäli oikaisupyynnön jälkeen opiskelija on tyytymätön saamaansa arviointiin edellämainituissa opintosuorituksissa ja aineopintoihin sisältyvässä opinnäytetyössä, voi hän hakea oikaisua tähän päätökseen Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunnasta.

 

Syventävien opintojen opinnäytteen arviointiin ja arvosanaan opiskelija voi hakea oikaisua kirjallisesti tieteenalayksikön johtokunnalta. Myös syventävien opintojen opinnäytetyön oikaisupyyntö pitää lähettää 14 päivän sisällä, alkaen siitä hetkestä jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset tietoonsa.

 

Opinnäytetöitä koskevia oikaisuja tapauksessa kannattaa aluksi ottaa yhteyttä oman yksikön opintoasiainpäällikköön, joka pystyy neuvomaan oikaisuprosessin etenemisestä. Mikäli tieteenalayksikköjen johtokunta näkee tarpeelliseksi, nimeää se oikaisupyynnön jälkeen syventävien opintojen opinnäytetöille kolmannen arvioijan, jonka arviointi on ratkaiseva. Syventävien opintojen opinnäytetöiden oikaisun uudelleenarviointia ei voi hakea Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunnasta.


Saada palautetta tentistä, esseestä tai muusta opintosuorituksesta.  (TaY:n opintojen arviointisääntö 2 §, 27 §).

"Myös opintojen arviointi on oppimistilanne".

 

Tätä lausetta tosin harvoin muistetaan opintosuorituksen jälkeen. Opiskelijan oppimisen kannalta on todella tärkeää, että hän saa opintosuorituksestaan palautetta. Palautteeksi ei riitä kurssilta saatava arvosana, vaan oppimisen takaamiseksi on hyvä käydä läpi opintosuoritus kokonaisuudessaan. Kirjallinen tai suullinen palaute opintosuorituksesta mahdollistaa kokonaisvaltaisemman käsityksen siitä, missä asioissa opiskelijalla on vielä parannettavaa. Opiskelija voi lisäksi halutessaan saada tenttivastauksensa kopiona opintosuorituksesta vastaavalta opettajalta kuuden kuukauden ajan opintosuorituksesta saadun tuloksen  saamisen jälkeen. Kurssiarvioinnin perusteet tulee olla julkisesti tiedossa ennen arviointia ja opiskelijalla on oikeus tietää kurssiarviointinsa perusta.


Uusia tentti. (TaY:n opintojen arviointisääntö 11-13 §).

Opiskelijalla on oikeus uusia opintosuoritus.

Opettajan tulee antaa opiskelijalle mahdollisuus uusia hylätty opintosuoritus vähintään kerran, tai voit halutessasi korottaa jo hyväksytyn opintosuorituksen arvosanaa. Opintosuorituksen uusinta on toteutettava kohtuullisen ajan kuluessa tulosten julkistamisesta ja myös uusintamahdollisuuden ajankohta on oltava tiedossa opiskelijoilla mahdollisimman hyvissä ajoin. Opintojen arviointisäännössä ei lue seuraavaa ohjetta, mutta sen tulisi olla kuitenkin itsestään selvä ohjenuora uusintatentin järjestämisessä, eli: uusintatentti tulisi ajoittaa niin, että tulosten julkistamisen ja uusintamahdollisuuden väliin jää opiskelijalle riittävästi aikaa valmistautua uusintaan.
 

Ainoastaan opinnäytteitä ei voi uusia. Uusinnan jälkeen korkeampi arvosana ja/tai laajempi kokonaisuus säilyy voimassa.


Saada toimeentulotukea (Suomen perustuslaki 19 §, Laki toimeentulotuesta 2 §, 2-3 luku).

Opiskelijan pääsääntöinen tulonlähde on opintotuki, joka koostuu kolmesta eri osasta: opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.

Myös opiskelijat ovat kuitenkin oikeutettuja toimeentulotukeen silloin, kun heidän tulonsa eivät riitä kattamaan välttämättömiä menoja. Jos välttämättömät menosi ylittävät käytössä olevat tulosi, sinulla on oikeus toimeentulotukeen.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan välttämätön toimeentulo. Koska kyseessä on viimesijainen tuki, kaikki tulo on ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Kaikki realisoitavissa oleva varallisuus huomioidaan toimeentulotuen hakijalle tuloksi (arvopaperit, osakkeet, säästöt).

Toimeentulotuen perusosa on tällä hetkellä yksinasuvalla 485,50 euroa. Perusosan tulisi kattaa välttämättömät päivittäiset menot, kuten ruokakulut. Muiksi menoiksi huomioidaan vain välttämättömiin perusmenoihin kuuluvat menot kuten kohtuullinen vuokra, sähkölasku, julkisen terveydenhuollon menot ja reseptilääkekulut. Opintotukeen kuuluva opintolaina lasketaan opintotukeen ja valtion lainantakaukseen oikeutettujen opiskelijoiden kohdalla tuloksi riippumatta siitä, onko opiskelija nostanut lainan. Lainan nostamista ei edellytetä, vaan lainaosuus lasketaan mukaan laskennalliseen kuukausituloon. Lainaosuutta ei huomioida, jos opiskelija ei esimerkiksi luottotietojen menetyksen takia ole oikeutettu valtion lainantakaukseen.

Opiskelijalla on yhtäläisesti muiden ryhmien kanssa oikeus toimeentulotukeen, jos tuen myöntämisen ehdot täyttyvät! Toimeentulotuen hakemisesta ei ole ikinä haittaa, vaikka ei olisikaan varma, onko oikeutettu tukeen. Päätökset tehdään hakemuksessa olevien tietojen perusteella eli muista liittää mukaan kaikki olennaiset dokumentit, kuten tositteet terveydenhoitomenoista tai luottotietojen menetyksestä.

 

Olla sairaslomalla ja päästä julkiseen terveydenhuoltoon. (Terveydenhuoltolaki 17 §, Sairausvakuutuslaki 8 luku).

Opiskelijoiden pääsääntöinen terveydenhuolto toimii ylioppilaiden terveydenhuolto säätiön (YTHS:n) kautta, joka on erikoistunut opiskelijoiden terveydenhuoltoon. Heinäkuussa, iltaisin ja viikonloppuisin YTHS:n toimipisteet ovat kuitenkin kiinni. Opiskelijan kannattaakin ottaa tuolloin yhteyttä kunnallisiin terveydenhuolto- tai terveydenhoitopalveluihin, jotka päivystävät myös kesäisin. Opiskelijalla on oikeus käyttää opiskelupaikkakuntansa kunnallisia perusterveydenhoitopalveluja hänen kotipaikkakunnastaan riippumatta. Jatko-opiskelijat eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin.

Opiskelijan ei pidä eikä kannata opiskella oman terveytensä kustannuksella. Opiskelijalla on oikeus olla sairaslomalla ja saada täten sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaa maksetaan kymmenen arkipäivän pituisen omavastuujakson jälkeen sairasloman alkamisesta. Omavastuuajasta huolimatta sairauspäivärahaa kannattaa hakea, jos sairaus ei ole lyhytaikainen ja se estää opiskelemasta normaalisti. Siirtymällä sairauspäivärahalle sairastamaan säästät opintotukikuukausiasi ja vältyt joutumasta opintotuen edistymisen seurantaan liian vähäisten opintosuoritusten takia. Sairauspäivärahan suuruus riippuu sairaslomaa edeltävän työtulon tai etuuden määrästä. 1.1.2015 alkaen on ollut mahdollista opiskella sairauspäivärahalla vähäisessä määrin (12 op / lukukausi tai 24 op lukuvuosi). Opiskeluoikeus edellyttää kuitenkin sitä, että opiskelija on ensin todettu työkyvyttömäksi lääkärintodistuksella.

 

Opiskella kokematta syrjintää tai häirintää. (Suomen perustuslaki 7 §, Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 5 § - 8§, 10§ - 12§, Yhdenvertaisuuslaki 6 §).

Suomen perustuslain mukaan: "Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella". Jokaisen ihmisen on kunnioitettava toista omana itsenään ilman suoraa tai epäsuoraa syrjintää, kuten tahallinen huomiotta jättäminen.

Yhdenvertaisuuslaissa määritellään tarkemmin mitä syrjintä tarkoittaa. Syrjinnäksi lasketaan selkeän epätasa-arvoisen kohtelun (välitön syrjintä) lisäksi myös se, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden (välillinen syrjintä) sekä toiselle annettu ohje tai käsky syrjiä. Myös häirintä on lain mukaan syrjintää.

Lain mukaan seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Häirintää ei ole helppo määritellä yksiselitteisesti, mutta häirinnän tunnistamisessa kannattaa luottaa omaan vaistoon. Jos toisen käytös tuntuu häiritsevältä, se on häirintää.

Mikäli tunnet kokeneesi häirintää toiselta opiskelijalta, professorilta tai muulta yliopiston henkilöstöön kuuluvalta jäseneltä, voit ottaa luottamuksellisesti yhteyttä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin, jotka palvelevat kaikissa häirintään liittyvissä tilanteissa. Voit lukea lisää häirintään liittyvistä tunnusmerkeistä täältä.

 

Saada menetetty opiskeluoikeus takaisin ja todistaa soveltuvuus opiskeltavalle alalle. (Yliopistolaki 37 a-b §, 43 a-d §, 45 §, 45 a §, Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta 1 § - 14 §)

Yliopiston hallituksen on taattava opiskelijalle mahdollisuus tulla kuuluksi, mikäli hänen opiskeluoikeutensa aiotaan peruuttaa. Lisäksi hallitukselle on tehtävä opiskelijan asiaa koskeva selvitys ennen kuin hallitus voi tehdä päätöstä.

Opiskelija voi menettää opiskeluoikeutensa esimerkiksi, jos hän ei ole ilmoittautunut lukukauden alussa läsnä- tai poissaolevaksi, tai jos hän ei ehtinyt suorittamaan opintojaan määräajassa, tai jos hän ei ole saanut opintojaan suoritettua lisäajan myöntämisen jälkeen. Opiskelija voi hakea yliopistolta oikeutta päästä takaisin opiskelijaksi yliopistopalveluiden opintopalveluilta tai tilanteesta riippuen yksikön johtajalta yliopiston sivuilta löytyvältä lomakkeelta. Mainitulla sivulla löytyy myös lisätietoja opiskeluoikeuden palauttamisesta.

Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa alalle soveltumattomuuden perusteella, hän voi hakea muutosta opiskeluoikeuden menettämiseen osoittamalla ettei opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä enää ole. Opiskelijan tulee toimittaa yliopistolle terveydentilaansa koskevat lausunnot. Opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää yliopiston hallitus.

Jos opiskelijaa epäillään, ettei hän sovellu haluamalleen alalle, on yliopiston selvitettävä yhdessä opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Opiskelija voidaan tämän suostumuksella siirtää yliopiston sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää.

Opiskelija voi hakea muutosta opiskeluoikeutensa menettämistä tai palauttamista koskevaan päätökseen 14 päivän sisällä päätöksen tiedoksisaannista opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta..

Mikäli sinua epäillään alallesi soveltumattomaksi, ota suoraan ja välittömästi yhteyttä ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen sihteeriin.

 

Saada opintopisteitä luottamustoimista. (Rehtorin päätös)

Voit saada maksimissaan 10 opintopistettä omista yliopiston tai ylioppilaskunnan sisäisissä luottamustoimistasi raporttia vastaan. Raportin kirjoittamisesta määrätyt ohjeet löytyvät kunkin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta. Hyväksilukeminen voidaan toteuttaa joko korvaamismenettelyllä tai sisällyttämismenettelyllä vuoden sisällä luottamusoimen päättymisestä.

Lisätietoja voit kysyä yksikkösi opintopäälliköltä.

Esimerkkejä tehtävistä, joista voit saada opintopisteitä (3 opintopistettä/kohta):

a) vähintään lukuvuosi yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä (yliopistokollegio, hallitus, muutoksenhakulautakunta ja tieteenalayksikön johtokunta)
b) vähintään lukuvuosi erillisyksikön neuvottelukunnassa, yliopiston opintotukilautakunnassa tai tieteenalayksikön tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä
c) vähintään lukuvuosi ainejärjestön hallituksessa
d) vähintään lukuvuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana)

 

Saada opiskelijaedustuksen opiskeluihin liittyviin työryhmiin. (Rehtorin päätös)

Opiskelijoilla on oikeus nimetä itselleen edustajansa opiskeluasioihin keskittyviin työryhmiin. Näin mahdollistetaan opiskelijoiden osallisuus päätöksenteon valmistelu- ja päätösvaiheissa.

Tieteenalayksikössä toimivaan valmistelevaan työryhmään pyydetään
opiskelijaedustus aine- tai yksikköjärjestöltä. Koko yliopistoa koskevaan valmistelevaan työryhmään pyydetään
opiskelijaedustus ylioppilaskunnalta.

Opiskelijajäsenet on kutsuttava työryhmään välittömästi sen perustuttua, ja työryhmän koollekutsujan tulee  perehdyttää asianmukaisella tavalla.

 

Opiskella turvallisessa ympäristössä. (Yliopistolaki 41§, Terveydenhuoltolaki 17§)

Yliopistolain mukaan opiskelijoiden tulee saada opiskella  turvallisessa ympäristössä. Yliopisto voi määrittää järjestyssäännöt turvallisuuden takaamiseksi. Terveydenhuoltolain mukaan opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin seuraaminen. Yliopisto ja YTHS ovat siis yhdessä vastuussa paitsi opiskeluympäristön fyysisestä toimivuudesta, myös yhteisön ja hyvinvoinnin parantamisesta. Ongelmakohtia voi tuoda esille ylioppilaskunnan kautta.

 

Saada mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen sisällytetyksi tai korvatuksi tutkintoon.(Yliopistolaki 44§ Tutkintosääntö 25§)

Yliopistolaki mahdollistaa, että yliopisto voi hyväksilukea opiskelijan muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamia opintoja ja korvata samantasoisia opintoja tutkintoon. Tampereen yliopisto on linjannut, että jos opiskelija on suorittanut toisessa korkeakoulussa samansisältöisiä kieli-, viestintä- tai menetelmäopintoja, on hänellä mahdollisuus saada ne hyväksi luetuksi tutkintoonsa. Katso Kielikeskuksen ohjeistus.

Monissa tutkinto-ohjelmissa on vielä erikseen omia aiemmin hankitun osaamisen (AHOT) korvaamiskäytäntöjä. Riippuen ohjelmasta esimerkiksi työkokemuksella tai työharjoittelulla on voinut korvata opintojaksoja. Yliopiston tutkintosäännön mukaisesti opinnäytteitä ei voi hyväksi lukea. Aiemmin hankittu osaaminen tulisi aina tarkistaa opiskelijan laatiessa henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS). AHOT-prosessin voi kuitenkin käynnistää myöhemminkin ottamalla selvää oman yksikön käytännöistä.

------------------------------------------

 

Lisätietoja opiskelijoiden oikeuksista antavat:

Sosiaaliturva-, esteettömyys-, terveys- ja syrjintäasioissa lisätietoja antaa Tamyn sosiaalipoliittinen asiantuntija.

Yhteystiedot: sopoasiantuntija(at)tamy.fi, +358 50 3612 846

Koulutukseen liittyvissä asioissa lisätietoja antaa Tamyn koulutuspoliittinen asiantuntija.

Yhteystiedot: kopoasiantuntija(at)tamy.fi, +358 50 3612 847