Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Opiskelijan vastuut

Tälle sivustolle on listattu opiskelijan vastuita.

Listaus ei ole tyhjentävä, vaan tarjoaa yleiskatsauksen siihen, mitä asioita opiskelijoiden tulisi huomioida opiskeluidensa eri ajankohdissa. Lisäyksiä voi ehdottaa koulutuspoliittiselle tai/ja sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle.

Usea vastuu ei myöskään ole pelkästään opiskelijan harteilla. Monissa tapauksissa on ratkaisevaa, että yliopisto mahdollistaa sen, että opiskelija voi kantaa vastuunsa. Esimerkiksi hyvän tieteellisen käytännön kunnioittaminen vaatii tuekseen sen, että opiskelijoille opetetaan käytännöt ja säännöt.

Voit tutustua opiskelijan oikeuksiin erillisellä sivustolla sekä hyvän yliopistoyhteisön periaatteisiin ja velvoitteisiin täällä.

Lyhyt listaus opiskelijoiden vastuista: 

 

Opiskelijan vastuulla on:

Antaa palautetta opetuksesta ja ohjauksesta.

Jotta opetusta ja ohjausta voitaisiin kehittää, on opiskelijoiden vastuulla antaa palautetta siitä. Palautetta kerätään useimmin kurssikohtaisesti ja sitä käsitellään etenkin opetussuunitelmatyöryhmissä, joissa on aina vähintään yksi opiskelijaedustaja. Tampereen yliopiston opetusneuvosto on antanut ohjeistuksen palautteenkeräämisestä, minkä raameissa yksiköt toimivat.  Yliopistot keräävät palautetta myös niin kutsutun Kandipalan kautta, joka on suunnattu kaikille kandidaatintutkinnon suorittaneille. Palautteessa selvitetään opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja opintojen sujuvuutta. Vuodesta 2015 lähtien palautteen tulokset vaikuttavat yliopistojen perusrahoituksen jakamiseen.


Lisäksi perustutkinto-opiskelijoille tehdään vuosittaisia opiskelijakyselyjä, joilla selvitetään opintojen ongelmakohtia ja edistymistä.

 

Laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ohjeiden ja ohjauksen mukaisesti sekä edistää opintoja sen mukaisesti. (Tutkintosääntö 22 §)

Jokaisen Tampereen yliopiston opiskelijan on laadittava kirjallinen suunnitelma tutkinnon suorittamiselle. HOPS:ssa opiskelija määrittelee opintojen etenemisen ja tarvittavien opintosuorituksien aikataulutuksen. HOPS:n pohjana on tutkintorakenne, opetussuunnitelma ja opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Opiskelijan on hyvä ottaa huomioon suunnitelmaa tehdessään maisteriohjelmaan hakeutuminen ja siihen tarvittavat opinnot, vaihto-opiskelun ja/tai työharjoittelun ajoittaminen sekä aikaisemman osaamisen hyväksilukeminen osaksi tutkintoa. Opiskelijat saavat apua omalta HOPS-opettajaltaan suunnitelman laatimiseen ja sen päivittämiseen.

 

Olla syrjimättä ja häiritsemättä ketään ja opiskella muut huomioon ottaen. (Yliopistolaki, Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, Tamyn yhdenvertaisuussuunnitelma)

Yliopistolain 4§:n mukaan yliopistoyhteisöön kuuluvat yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstö, muu henkilöstö ja opiskelijat. Kaikki yliopistoyhteisön jäsenet ovat vastuussa yliopiston yhteisöllisyydestä ja yhdenvertaisuudesta. On tärkeää, että kaikki edistävät omalla toiminnallaan yhdenvertaisuutta ja ilmoittavat epäkohdista eteenpäin.

Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on määritelty opetusta ja opiskelua koskevia tavoitteita, joihin kaikkien opiskelijoiden kannattaa tutustua.

Myös kaikki opintojen ulkopuolinen toiminta vaikuttaa yliopistoyhteisöön. Opiskelijoilla on vastuu toimia yhdenvertaisesti ja ketään syrjimättä myös opiskelijajärjestötoiminnassa, tuutoroinnissa ja muutenkin opiskelukavereiden kanssa. Tamyn yhdenvertaisuussuunnitelmassa on määritelty opiskelijoita ja järjestöjä koskevia tavoitteita.

Muut opiskelijat ja henkilökunta kannattaa ottaa huomioon myös konkreettisissa arkisissa asioissa kuten siinä, että varaa tarvittavat opiskelumateriaalit ja -tilat käyttöönsä vain sille ajalle, kun tosiasiallisesti niitä käyttää.

 

Ilmoittautua yleiseen tenttiin seitsemän päivää aikaisemmin.(Opintojen arviointisääntö 18-19 §)

Lähtökohtaisesti tenttiin tulee ilmoittautua seitsemän päivää aikaisemmin ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opettajan kanssa ole muuta sovittu.

Kesäaikana ilmoittautumista saatetaan edellyttää aikaisemmin. Useimmiten yksiköt ottavat vastaan ilmoittautumisen NettiOpsun/NettiRekan kautta, mutta joissakin yksiköissä on käytössään vielä tenttikuoret. Sähköisiin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa ja niihin on mahdollista ilmoittautua aina, kun tentittävä opintokokonaisuus on varattavissa. Mikäli opiskelija ei saavu tenttiin ilman ennakkotietoa tai hän luopuu kahteen kertaan saman opintojakson tentistä, hänellä on vastuu ottaa yhteyttä vastaavaan opettajaan seuraavan kerran ilmoittautuessaan. Luentokursseilla järjestettäviin tenttitilaisuuksien ei yleensä vaadita ilmoittautumista erikseen ellei kurssinvetäjä toisin ohjeista.

Tenttiminen Tampereen yliopistossa

 

Ilmoittautua kursseille, joiden osallistujamäärä on rajattu. (Tutkintosääntö 23 §)

Jos opiskelijalla ei ole peruspalvelutunnuksia, hän tulee hoitaa ilmoittautumisensa kirjallisesti kurssin vetäjälle. Kursseille ei vaadita etukäteistä ilmoittautumista, mikäli osallistujamäärälle ei ole asetettu kattoa. Osallistujamäärä mainitaan opetusohjelmassa, jos se on rajattu.

 

Perua ilmoittautuminen ajoissa kursseille, joille ei voikaan osallistua. (Tutkintosääntö 23 §)

On tärkeää, että opiskelijat pitävät huolen ilmoittautumisen perumisesta, mikäli he eivät syystä tai toisesta suoritakaan aiottua kurssia. Näin heidän tilalleen voidaan ottaa toinen opiskelija.

 

Palauttaa opintosuoritukset ajoissa. (Opetusneuvoston linjaus)

Määräaikojen noudattaminen usein kertoo, että toisten aikaa arvostaa yhtä paljon kuin omaansa. Oli sitten kyse ryhmätyöstä tai henkilökohtaisesta opintosuorituksesta on kunnioittavaa toisia kohtaan suunnitella ajankäyttönsä niin, että palautus on mahdollista ajoissa. Jos eteen tulee merkittävä este, voi kurssin vastuuopettajaan ottaa yhteyttä ja pyytää lisäaikaa.

 

Ottaa selvää, miten kursseilla on edetty mahdollinen poissaolon aikana. (Opetusneuvoston linjaus)

Jos opiskelija ei pääse syystä tai toisesta osallistumaan kurssin jollekin kerralle, on hänellä vastuu ottaa yhteyttä kurssinvetäjään tai opiskelijakavereihinsa ja selvittää, miten kurssilla on edetty.

 

Ilmoittautua määräaikojen rajoissa yliopistoon. (Tutkintosääntö 13 §)

Opiskelija, joka ei ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi ennen jokaista lukuvuden alkua, menettää opiskeluoikeutensa. Vaikka menetetyn opiskeluoikeuden voi saada takaisin joissakin tapauksissa (ks. opiskelijan oikeudet), on opiskelijoiden hyvä pitää huoli siitä, että he ilmoittautuvat annettujen määräaikojen kuluessa. Näin säästytään ylimääräiseltä vaivalta. Määräajat asettuvat yleensä vanhoilla opiskelijoilla kesäkuun alusta elokuun loppuun ja uusilla opiskelijoilla heinäkuun puolivälistä elokuun loppuun.

Unohtuiko ilmoittautuminen?

 

Hakea lisäaikaa, jos ei ole valmistumassa säädetyssä ajassa. (Yliopistolaki 42§)

Lisäajan hakeminen onnistuu esittämällä omalle yksikölleen laatimansa valmistumissuunnitelman. Suunnitelmassa käydään läpi puuttuvat opinnot ja niiden toteuttamisaikataulu.Jos lisäaikaa ei hae säädetyn tutkinnonsuorittamisajan tullessa loppuun, voi opiskelija menettää opinto-oikeutensa. Opiskelijat, joiden tutkinnon suorittamisoikeus päättyy heinäkuun lopussa, hakevat lisäaikaa viimeistään huhtikuun puoliväliin mennessä. Opiskelijat, joiden tutkinnon suorittamisoikeus päättyy joulukuun lopussa, hakevat lisäaikaa viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Siihen ei lasketa myöskään enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jolloin opiskelija on ilmoittanut, ettei hän ole läsnäoleva.

Yliopiston tulee huomioida opiskelijan elämäntilanne päätöstä tehdessään. Jos opinnot ovat suoritettavissa kohtuullisessa ajassa, opiskelijan opiskeluoikeutta jatketaan.

Yliopiston ohjeistus

 

Noudattaa opinnoissa hyvää tieteellistä käytäntöä. (Rehtorin päätökset (Hyvä tieteellinen käytäntö opinnoissa ja menettely opintovilppiä epäiltäessä 5.12.2013)

Jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen on toimittava oikeudenmukaisesti ja toisten työtä ja tuloksia kunnioittaen. Opiskelijoilla on vastuu tarkastaa toimintansa oikeellisuus yliopiston antamista ohjeistuksista tai kysymällä henkilökunnalta. Epäillyt vilppitapaukset käsitellään rehtorin tekemän päätöksen mukaisesti.

Eettinen opintojen suorittaminen
Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

 

Noudattaa yliopiston tietoturvasääntöjä.

Tutustu opiskelijan tietoturvaoppaaseen, josta löydät sekä ohjeita että säädöksiä liittyen yliopiston tietoturvaan. Jokaisella yliopistoyhteisön jäsenellä, myös opiskelijalla, on vastuu pitää huolta tietoturvan toteutumisesta. Voit tutustua aiheeseen lisää yliopiston intrassa.

 

Lisätietoja opiskelijoiden vastuista antavat:

Sosiaaliturva-, esteettömyys-, terveys- ja syrjintäasioissa lisätietoja antaa Tamyn sosiaalipoliittinen asiantuntija.

Yhteystiedot: sopoasiantuntija(at)tamy.fi, +358 50 3612 846

Koulutukseen liittyvissä asioissa lisätietoja antaa Tamyn koulutuspoliittinen asiantuntija.

Yhteystiedot: kopoasiantuntija(at)tamy.fi, +358 50 3612 847