Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Opiskelukyky

Opintojen sujuvalle etenemiselle on olennaista opiskelukyky eli se, miten omat voimavarat, opiskelutaidot, opetus ja ohjaus sekä opiskeluympäristö tukevat opintoja. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka vaikuttaa oppimistuloksiin, opintojen sujumiseen ja opiskelijan hyvinvointiin Voit itse vaikuttaa paljon omaan opiskelukykyysi! Osa opiskelukykyyn liittyvistä tekijöistä on sellaisia, että niihin on yksittäisen opiskelijan vaikea vaikuttaa, mutta yhdessä esimerkiksi ainejärjestösi, Tamyn tai tieteenalayksikön henkilökunnan kanssa voit vaikuttaa laajemminkin, kaikkien opiskelijoiden kannalta tärkeisiin asioihin.

Katso Tussitaikurien tekemä video, joka havainnollistaa tiiviisti opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä ja luo positiivista kuvaa oppimisesta, katso video.

Opiskelukykytyön tueksi projektissa on luotu kaikkien yhteiseen käyttöön opiskelukyky.fi-sivusto, jonne opiskelukykytyötä tukevat materiaalit on koottu vapaasti hyödynnettäviksi. Sivusto tarjoaa ideoita opiskelukyvyn ja opiskeluinnon tukemiseen. Materiaalia voivat hyödyntää kaikki opiskeluyhteisön jäsenet.

1.Omat voimavarat

Omat voimavarat tarkoittavat opiskelijan persoonallisuutta, elämäntilannetta, sosiaalisia suhteita, fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa sekä terveyteen vaikuttavia tottumuksia. Myös sosiaalinen tuki sekä kokemus elämänhallinnasta ja omien voimien sekä kykyjen riittävyydestä ovat opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä.

2. Opiskeluympäristö

Opiskeluympäristö sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön. Fyysinen ympäristö tarkoittaa erilaisia oppimisympäristöjä ja opiskeluolosuhteita, kuten taukotiloja ja opintojen järjestämistapoja. Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö sisältävät esimerkiksi henkilöstön ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen, opiskeluilmapiirin ja opiskeluyhteisöt. Myös vertaistoiminta on yksi keskeinen opiskelukykyä rakentava tekijä.

3. Opiskelutaidot

Opiskelutaidot ovat opiskelijan ammatillista osaamista ja vastaavat työntekijän ammattitaitoja. Opiskelutaitoja ovat esimerkiksi opiskelussa tarvittavat tekniset taidot, ongelmanratkaisukyvyt, oppimistyylit, kriittinen ajattelu, sosiaaliset taidot ja opiskelun merkitys opiskelijalle. Tarvittavia taitoja ovat myös esimerkiksi opintojen suunnittelutaidot ja ajankäytön hallinta.

4. Opetus ja ohjaus

Pätevä opetus ja ohjaaminen ovat keskeisiä opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Opetus- ja ohjaustoiminnan ulottuvuuteen sisältyy esimerkiksi opiskelijan ja opettajan välinen vuorovaikutus, palautteen antaminen ja arviointi. Keskeistä on myös opiskelijan kiinnittyminen opiskeluyhteisöön.

Campus Conexus II

Campus Conexus -hankkeen logo.Tamy oli mukana "Campus Conexus II – Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä korkeakouluopintoihin" –hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena oli tukea opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä, yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä laaja-alaisesti. Hanke oli ESR-rahoitteinen ja se toteutettiin vuosina 2011–2014.

Hanke koostui neljästä osaprojektista, SYL:n koordinoimasta "Yhteisöjen ja opiskelijatoiminnan kehittäminen" eli Kyky -projektista, Tampereen yliopiston koordinoimista "Osallisuutta tukeva opetussuunnitelmatyö"- ja "Ohjaus ja neuvonta opiskelupolulla" -projekteista sekä Tampereen teknillisen yliopiston "Verkkopalvelujen integrointi" -projektista.

Projektin kehittämistoimenpiteitä pilotoidaan Aalto-yliopistossa, Tampereen yliopistossa sekä näiden ylioppilaskunnissa. Samalla näistä organisaatioista löytyy myös projektin keskeisimmät yhteistyötoimijat. Muiden ylioppilaskuntien kanssa yhteistyötä tehdään etenkin opiskelukyvyn edistämistyön vakiinnuttamisessa ja Kyky-suositusten levittämisessä.

Lue lisää Campus Conexus -hankkeesta sen omilta sivuilta.

EU:n sosiaalirahaston logo.                 Vipuvoimaa EU:lta -logo.