Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

 

Toimeentulo

Tältä sivuilta löydät tiiviin tietopaketin opiskelijan toimeentuloon liittyvistä asioista. Kaikissa toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä ja pulmissa voit olla yhteydessä Tamyn sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan.

Opintotuki
Sairauspäiväraha
Vanhempainetuudet
Opiskelija ja toimeentulotuki

Opintotuki

Opintotuki koostuu veronalaisesta opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintotuen saaminen edellyttää päätoimista opiskelua ja opinnoissa edistymistä.

Opintotukea voi hakea sähköisesti Kelan internetsivuilla tai käyttäen hakulomaketta (OT2), joita saa yliopiston opintotukitoimistosta, Kelan sähköisestä lomakevarastosta ja Kelan toimistoista. Opintotukihakemuksen on oltava perillä sen kuukauden aikana, jolle tukea haetaan. Tampereen yliopiston opiskelijat hakevat opintotukea yliopiston opintotukitoimistosta.

Opintotuen muutosilmoitukset, kuten opintotuen palauttamisen, perumisen tai lakkauttamisen voi tehdä sähköisesti Kelan internetsivuilla. Opintotukea palauttamalla tai tukea etukäteen perumalla voit korottaa tulovalvonnan vuositulorajaasi tai säästää korkeakouluopintojen tukikuukausia. Palvelu näyttää, mitkä kuukaudet ovat valittavissa ja mikä on tuen suuruus.

Opintojen edistymisen seuranta

Opintotukitoimisto selvittää joka vuosi opintotukea saavien edellisen lukuvuoden (1.8.–31.7.) opintopistemäärän tukikuukautta kohti. Kaikille opiskelijoille, joiden edellisen lukuvuoden tai koko opiskeluajan keskimääräinen opintopistekertymä on alle vaatimusten, lähetetään syksyllä selvityspyyntö.

Opintotuki voidaan keskeyttää määräajaksi tai lakkauttaa kokonaan, jos opintosuorituksia on erityisen vähän tai sitä voidaan periä takaisin, jos olosuhteista ilmenee, ettei opintoja ole ollut tarkoituskaan harjoittaa päätoimisesti.

Tuloharkinta ja vuositulojen valvonta

Opintotukea maksetaan vain sitä tarvitsevalle. Jokaista tukikuukautta kohden muita tuloja saa olla enintään 660 euroa ja tuettomina kuukausina 1970 euroa. Tulot voi saada milloin tahansa kalenterivuoden aikana. Tuloiksi katsotaan kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, toimeentuloon (paitsi ulkomaiseen opiskelijavaihtoon) tarkoitetut apurahat ja tulot ulkomailla. Voit tarkistaa vapaan tulosi Kelan laskurissa.

Vuositulojen valvonta tapahtuu jälkikäteen, joten opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että tulot eivät ylitä vuositulorajaa. Takaisinperinnän voi välttää peruuttamalla jo haettuja tukikuukausia tai palauttamalla liiat tuet seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tuen vapaaehtoinen takaisinmaksu myös palauttaa kyseiset tukikuukaudet uudelleen käytettäviksesi.

Opintotuen muutokset pähkinänkuoressa

Opintotuki myönnetään uusiin korkeakouluopintoihin nykyisin kaksiportaisesti. Opintotuki myönnetään ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen, vaikka opiskelija on valittu suorittamaan sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto. Tämä tarkoittaa, että kandin tutkinto tulee olla suoritettuna ennen kuin maisterin tutkintoon kuuluvia opintotukia voi nostaa. Asumislisän nostaminen kuluttaa aina myös kokonaistukiaikaa.

Opintotuen suoritusvaatimukset ovat 5 op/ kk ja vähintään 20 op lukuvuodessa, vaikka nostaisit vain yhden opintotukikuukauden.

Opintolainahyvitys korvaa vanhan opintolainavähennyksen niillä opiskelijoilla, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset opintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen. Opintolainahyvitys maksetaan suoraan tilille, jos opiskelija valmistuu määräajassa ja on nostanut yli 2500 euroa opintolainaa.

Lisätietoja

Lisätietoja opintotuesta saat sosiaalipoliittisen asiantuntijan ohella yliopiston opintotukitoimistosta, joka sijaitsee päätalolla. Ydintiedot opintotuesta, sen hakemisesta, tulorajoista, takaisinmaksuista, opintojen edistymisen seurannasta ja opintotukeen tulevista muutoksista löydät lisäksi Tampereen yliopiston Opintotuki-sivuilta.

Sairauspäiväraha

Pitkään kestävän sairauden sattuessa opiskelija on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa opintorahan sijaan. Älä hukkaa opintotukikuukausia sairastamiseen! Sairauspäivärahan saaminen edellyttää täyttä työkyvyttömyyttä, jonka lääkäri toteaa. Sitä haetaan Kelan toimistosta. Hakemukseen liitetään lääkärintodistus, joten käy lääkärissä ajoissa. Sairauspäivärahan aikana ei voi nostaa asumislisää, vaan silloin haetaan yleistä asumistukea Kelasta. Kuntoutusajan toimeentuloturva on kuntoutusraha. Lisätietoja saat Kelan sivuilta.

1.1.2015 lähtien opiskelija on voinut myös opiskella vähäisessä määrin sairauspäivärahalla. Vähäiseksi opiskeluksi katsotaan enintään 40 % tavoitteellisista määristä eli 24 op / lukuvuosi tai 12 op / lukukausi. Huomioithan, että mahdollisuus vähäiseen opiskeluun arvioidaan vasta työkyvyttömäksi osoittamisen jälkeen eli sairauspäivärahaa hakiessa ei tule arvioida pystyvänsä opiskelemaan vähäisiä määriä vaan sitä haetaan vasta täyden työkyvyttömyyden perusteella.

Vanhempainetuudet

Perheellisellä opiskelijalla on oikeus äitiysavustukseen, äitiys- tai isyysrahaan, vanhempainrahaan, kotihoidon tukeen ja lapsilisiin.

Äitiys-, isyys ja vanhempainrahan suuruus määräytyy pääsääntöisesti päivärahan alkamista edeltävänä vuonna vahvistetussa verotuksessa todettujen työtulojen perusteella. Päivärahan minimimäärä on kuitenkin 22,13 euroa / arkipäivä. Päivärahakaudella voi myös opiskella, mutta jos äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan oikeutettu nostaa myös opintorahaa, päiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Lisätietoja saat Kelan sivuilta.

Opiskelija ja toimeentulotuki

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Opiskelijan ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotuki (opintoraha, asumislisä ja opintolaina), mutta myös opiskelijan välttämättömät menot voivat monessa tilanteessa olla käytettävissä olevia tuloja suuremmat. Kunta on tällöin velvollinen antamaan toimeentulotukea opiskelijalle samoin perustein kuin muillekin avun tarpeessa oleville. Tukea haetaan oleskelukunnan sosiaalitoimistosta. Lisätietoja toimeentulotuesta Tampereella saa sosiaaliasema Sarvikselta.